Scroll Top
Brnčičeva ulica 31, SI-1231 Ljubljana – Črnuče

POSLOVNIK KAKOVOSTI ŠOLE ZA RISANJE IN SLIKANJE

S SAMOEVALVACIJSKIM POROČILOM

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA ZADNJE EVALVACIJSKO OBDOBJE

Študijska leta (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21)

Samoevalvacijsko poročilo je obravnaval senat Šole za risanje in slikanje in ga sprejel na svoji seji 1. 10. 2020. Z ugotovitvami so seznanjeni vsi deležniki- organi šole. Poročilo je javno predstavljeno na spletni strani šole. Odgovorna oseba, ki je pripravila poročilo je Mladen Jernejec, dekan.

Na Šoli za risanje in slikanje kakovost minulega in tekočega dela ugotavljamo s pomočjo samoevalvacije – na osnovi ugotovitev pripravljamo in načrtujemo prihodnje delo.

Kako se vpenjamo v okolje

Visokošolski zavod Šola za risanje in slikanje je bil ob nastanku in je še danes edini samostojni visokošolski zavod, ki izobražuje na področju slikarstva. Šola izvaja visokošolski študijski program Slikarstvo, ki je v celoti zavezan likovni umetnosti. Program ima originalne predmete in vsebine, ki predstavljajo novost v slikarskem visokošolskem izobraževanju. Program je zastavljen je tako, da njegovo poslanstvo ni le učenje veščin in razvijanje študentovega ustvarjalnega potenciala v smislu kurikuluma, temveč je tudi pot, ki vodi v polje lepega, dobrega, estetskega, vsega, kar gradi človečnost dobrega človeka. Šola za risanje in slikanje je institucija nacionalnega pomena, ki skrbi za razvoj slovenske slikarske in širše likovno-umetniške ustvarjalnosti, bogati domačo in širšo kulturno sfero ter dviga nivo likovno-umetniške stroke.

Ob kombinaciji z originalnim urnikom dela in dejstvom, da šola nima zgornje starostne meje za vpis, je njeno delovanje razširjeno tudi na vse tiste nadarjene ustvarjalce, ki sicer zgolj zaradi forme visokošolskega izobraževanja ne bi nikoli mogli razviti svojega talenta.

Vpetost v okolje dosegamo s slikarstvom, ki je vso zgodovino človeštva najbolj priljubljena in razširjena ter najbolj bogata likovna zvrst, ki vstopa v široko paleto pestre likovne produkcije vseh drugih likovnih zvrsti.

Šola se ne vpenja v kulturno sfero le potem umetniških del- vpenja se tudi z delom diplomantov, ki v svojih poklicih rešujejo oziroma opravljajo kompleksne likovne naloge.

Samoevalvacija je v zadnjem evalvacijskem obdobju je potekala uspešno tudi zaradi dobre vpetosti v okolje, jasno izraženega poslanstva, vizije in ciljev in dobre promocija zavoda.

Ta način promocije se je izkazal že ob ustanovitvi in predstavlja temelj našega oglaševanja.

Priložnost za izboljšanje vidimo v bolj ciljnem iskanju potencialnem kandidatov za vpis, kar omogočajo razna nova spletna orodja. Priložnost za izboljšanje je tudi tudi v povečevanju individualnih online kontaktov z interesenti za vpis.

Kratka predstavitev zavoda Šola za risanje in slikanje

Šola za risanje in slikanje je začela nastajati leta 1990. Ideja o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda je bila v tistih časih nekaj povsem novega: porodilo jo je dejstvo, da študij slikarstva/likovne umetnosti nujno potrebuje sveže, nove, konkurenčne in drugačne pristope ter vsebine. Ustanovljen in akreditiran zavod je prejel soglasje k študijskem programu Risanje in slikanje in pričel z delom. Skladno s spremembami v visokem šolstvu (bolonjski študij) je bil pripravljen in akreditiran nov študijski program Slikarstvo, ki se dandanes izvaja. Z namenom ohranitve kvalitete študija smo tudi po bolonjski reformi zadržali 4-letni dodiplomski program in ga nadgradili z enoletnim podiplomskim študijem.

Ime visokošolskega zavoda:

Šola za risanje in slikanje

Zastopnik:

Mladen Jernejec, dekan

Ulica in hišna številka:

Brnčičeva 31,

Poštna številka in pošta:

1000 Ljubljana

Telefon:

040573256

Elektronski naslov:

arthouse2012@gmail.com

Spletna stran:

www.arthouse-si.com

Področja, za katera je visokošolski zavod akreditiran:

umetnost

Discipline, za katere je visokošolski zavod akreditiran:

umetnost

Formalna splošna predstavitev

Uradno ime visokošolskega zavoda: Šola za risanje in slikanje

Pravnoorganizacijska oblika: samostojni visokošolski zavod

Ime študijskega programa: Slikarstvo (slikarstvo, lepe umetnosti in moderne vizualne prakse)

Stopnji bolonjskega študija: I. in II stopnja (dodiplomski in magistrski študij)

Kraj izvajanja študijskega programa: Brnčičeva 31, Ljubljana- Črnuč

Stopnji študija in trajanje študija:

 • študijski program 1. stopnje (dodiplomski študijski program): 8 semestrov oziroma 240 ECTS
 • študijski program 2. stopnje (magistrski študijski program): 2 semestra oziroma 60 ECTS

Skupno trajanje študija na 1. in 2. stopnji:

 • izraženo v letih: 5 let
 • izraženo v semestrih: 10 semestrov
 • izraženo v kreditnih točkah: 300 ECTS

Strokovni naslov

 • 1. stopnja: diplomirani slikar/diplomirani slikarka; kratica: dipl. slik.
 • 2. stopnja: magister/magistrica likovnih umetnosti; kratica: mag. lik. um.

Vrsta študija:

 • redni in izredni študij

Javne listine:

 • diplome, dvojniki diplom, priloge k diplomi, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih

Akademski jezik: slovenski

Število vpisnih mest:

 • 1. stopnja: redni 25, izredni 25
 • 2. stopnja: redni 25, izredni 25

Absolventski staž:

 • 1. stopnja: da
 • 2. stopnja: da

Dokončanje dodiplomskega študija:

 • diploma- priprava, predstavitev in zagovor diplomskih del in naloge

Dokončanje podiplomskega študija:

 • magistrski izpit- priprava, predstavitev in zagovor teoretske magistrske naloge in magistrskega dela

Motto: Aut viam inveniam aut faciam /Pot bom našel ali naredil/

Delovanje

Delovanje visokošolskega zavoda usmerjajo Zakon o visokem šolstvu RS, Statut šole za risanje in slikanje, ustanovitvenim aktom in drugi akti šole, upoštevajoč dokumente Splošna deklaracija človekovih pravic, Bela knjiga o medkulturnem dialogu (EU), Agenda 2030, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2020).

Delovanje zavoda je tako, da nadaljuje obveze ustanovitelja.

NAMEN, CILJI, VIZIJA, POSLANSTVO, STRATEGIJA

Namen, vizija, poslanstvo, cilji in organiziranost visokošolskega zavoda so jasno določeni in predstavljeni v aktih šole in javno objavljeni na spletni strani Šole za risanje in slikanje www.arthouse-si.com, v Predstavitvenem zborniku Šole za risanje in slikanje, na informativnih dnevih in informativnih urah ter na individualnih in skupinskih predstavitvah šole in programa. Iz poslanstva in vizije visokošolskega zavoda so jasno razvidni umetniško-izobraževalni cilji.

 • NAMEN

Šola za risanje in slikanje je bila ustanovljena z namenom visokošolskega izobraževanja na področju slikarstva

Šola je bila ustanovljena z namenom visokošolskega izobraževanja na področju slikarstva. Študijski program Slikarstvo je namenjen usposabljanju študentov s specifično likovno nadarjenostjo za samostojno ustvarjanje na področju slikarstva ter širšem področju lepih umetnosti in modernih vizualnih praks.

 • CILJI

Temeljni cilji Šole za risanje in slikanje so trije, ki so med seboj odvisni in prepleteni:

 • trdna likovna izobrazba
 • sposobnost reševanja zahtevnejših likovnih nalog
 • spoznavanje osnovnih paradigm in tehnologij umetniških praks 21. stoletja

Cilji so sposobnost diplomantovega zrelega in suverenega ustvarjanja na temelju trdne in temeljite likovne izobrazbe, pridobljene z ateljejskim, teoretskim in strokovnim delom, na osnovi katere diplomant gradi svoj likovni nazor; reševanja nalog pri delu v poklicih, ki zahtevajo likovno (pred)znanje in uporabo likovnih orodij; spoznavanje z osnovami tehnologij in paradigem, ki se jih uporablja pri sodobnih umetniških praksah v 21. stoletju.

Glavni cilji se ne spreminjajo, zastavljeni so bili že ob ustanovitvi, spreminjajo pa se lahko načini za doseganje etapnih ciljev, ki vodijo k uresničenju temeljnih ciljev.

 • VIZIJA

Vizija Šole za risanje in slikanje je postati najboljša umetniška šola, ki slikarstvo gradi in udejanja na žlahtnih zgodovinskih temeljih ter ga pretaka v sodobno likovne medije.

Šola za risanje in slikanje se bo še naprej trudila ostati, pomemben deležnik v splošnem kulturnem, likovnem in duhovnemu bogatenju posameznika in družbe kot take; prek inovativnih ustvarjalcev bo širila kulturna obzorja in tako neposredno prispevala k razvoju in ugledu naše družbe, prebujala bo ustvarjalno drznost in kreativnost.

Šola se bo še naprej trudila ohraniti trdno pozicijo na področju umetniškega izobraževanja, ki jo ima, kot prvi slovenski samostojni visokošolski zavod, ki izobražuje na področju slikarstva. Še naprej bo med drugim

 • gradila na zgodovinskem temelju slikarstva, najpopularnejše in globalne likovne zvrsti
 • izboljševala vsebine, ki omogočajo samo-promocijo diplomantov in magistrantov, in jih pripravljali na organiziran vstop v svet likovnih ustvarjalcev
 • POSLANSTVO

Poslanstvo Šole za risanje in slikanje je zidanje umetniške odličnosti.

Na Šoli za risanje in slikanje smo zavezani likovnemu. Slike, te alma mater vsega likovnega, ne razumemo zgolj kot zrcalo dogodka ali v posebnem mediju procesirano novo unikatno idejo, razumemo jo tudi kot podobo z estetsko vrednostjo, namenjeno duhovnemu uživanju, dojemanju in izražanju, omiki in kontemplaciji. Vrednotimo jo pótem temeljnih likovnih elementov, estetike umetniškega dela, pozitivnega nagovora človeka, izrazne in komunikacijske moči nagovora, moči časovno neomejenega kreativnega naboja. Vse to, potem slikarstva, ki je vso zgodovino človeštva najbolj priljubljena in razširjena ter najbolj bogata likovna zvrst, vstopa v široko paleto pestre likovne produkcije številnih drugih likovnih zvrsti.

Poslanstvo ni le učenje veščin in razvijanje študentovega ustvarjalnega potenciala v smislu kurikuluma, poslanstvo je tudi pot, kjer se v polju lepega, dobrega, estetskega, vsega, kar gradi človečnost dobrega človeka.

 • IZVAJANJE POSLANSTVA – PREDNOSTI ŠOLE ŽE OB NJENI USTANOVITVI

Osnovne prednosti Šole za risanje in slikanje, ki so bile vzpostavljene že ob sami ustanovitvi zavoda, z namenom čim bolj realnega izvajanja poslanstva in ciljev:

 • majhno število študentov
 • individualno vodenje študenta
 • osem-semestrski študij na 1. stopnji
 • velik nabor obštudijskih dejavnosti
 • predavanja iz ciklusa »Izbrana poglavja iz … »
 • originalni predmeti Likovne analize, Likovna zaznavanja, Umetniško-likovni projekt
 • možnost delnega vpliva študenta na nabor študijskih vsebin

Majhno število študentov na eni strani in veliko število predavateljev ateljejskega dela ustvarja izredno dobro razmerje/pogoje za delo, saj omogoča intenzivno individualno delo in delov v zelo majhnih skupinah.

Kot primer navajamo razmerje v letu 2019/20.

Razmerje med številom študentov in predavateljev pri predmetu Kreativno risanje in slikanje

Študijsko leto

Število študentov

na dodiplomskem študiju

Število predavateljev- visokošolskih učiteljev

Število predavateljev – asistentov

Skupno število izvajalcev KRS

2019 /2020

52

4

5

9

Razmerje

6:1 (6 študentov : 1 predavatelj)

Razmerje med številom študentov in predavateljev na Šoli za risanje in slikanje (vsi študenti dodiplomskega študija)

Študijsko leto

Število študentov

dodiplomskega študija

Število predavateljev- visokošolskih učiteljev

Število predavateljev – asistentov

Skupno število izvajalcev

2019 /2020

52

8

5

13

Razmerje

4:1 (4 študenti : 1 predavatelj)

Odločitev za osem-semestrski dodiplomski študij se je izkazala kot pravilna in premišljena odločitev. Pri vzgoji in izobraževanju na področju umetniških panog namreč izhajamo iz stalne navidezne dvojnosti med talentom in izobrazbo, a v resnici gre za stekanje in sožitje. Izhajamo iz predpostavke, da je talent brez izobraževanja zavrt, izobraževanje brez talenta pa prazno. Izobraževanje ni in ne more biti nadomestilo za talent, temveč prav obratno, izobraževanje talent aktivira. Učenje je nujni pogoj, da lahko talent sploh uporabljamo, da pride do izraza. Izobraževanje talent uvede in dejavno pripravi za vstop v delovni prostor stroke.

Študij slikarstva je zelo poseben in kompleksen študij. Na osnovi lastnih izkušenj smo se za dosego predvidenih ciljev dodiplomskega študija odločili za osemsemestrski študij.

Nabor obštudijskih dejavnosti Šole je velik. Z njimi šola nadgrajuje umetniško in strokovno delo programa Slikarstvo. Smiseln nam je starodaven rek, ki pravi »Kar slišim, pozabim, kar vidim, si zapomnim, kar naredim, to razumem«.

Raziskovalen ustvarjalen duh izkazuje tudi motto Šole za risanje in slikanje, ki se glasi »Aut viam inveniam aut faciam« (Pot bom našel ali naredil).

»Izbrana poglavja iz … » so tudi ena od posebnosti šole. Predavanja »Izbrana poglavja iz…« smo vpeljali z namenom, da utrjujemo strokovno znanje študentov. Pozorni smo na vsebine, za katere so študenti med študijem izkazali poseben interes in jih pripravimo v sklopu izbranih predavanj. Vsebine predavanj nadgrajujejo vsebine študija.

Predmeti šole Likovne analize, Likovna zaznavanja, Umetniško-likovni projekt so originalni predmeti šole. Likovne analize so izviren predmet šole, ki ga ne izvaja nobeden soroden visokošolski zavod. Prek formalne likovne analize odkrivamo likovno zgradbo del različnih umetniških zvrsti in obdobij, kar študentu predstavlja najboljši način za poglobljeno likovno vrednotenje lastnega dela in del drugih ustvarjalcev. Razumevanje poglablja strokovni predmet Likovna zaznavanja, ki se ukvarja z bolj kompleksnimi zaznavami; predmet Likovno-umetniški projekt navaja študenta k reševanju kompleksnih likovno-projektnih nalog v daljšem časovnem obdobju (en projekt se izvaja dva semestra).

Možnost delnega vplivanje študenta na nabor študijskih vsebin je izkazana predvsem v tem, da študent teme posameznih seminarskih nalog in teme projektnih nalog predlaga sam in se že med študijem usmerja na področja/zvrsti/tehnike, ki so mu bližja ter tako še bolj profilira specifično nadarjenost.

 • IZVAJANJE POSLANSTVA

Svoje poslanstvo Šola za risanje in slikanje izvaja prek naslednjih dejavnosti:

– študijskega programa Slikarstvo 1. stopnje

– študijskega programa Slikarstvo 2. stopnje

– obštudijskih dejavnosti (ex-tempore, kolonije, delavnice, ekskurzije, vodeni ogledi –

posameznih zbirk in razstav, ogledi muzejev, galerij in osebnih ter skupinskih

predstavitev)

– likovno-umetniške dejavnosti študentov in predavateljev

– sodelovanja z drugimi zavodi, strokovnimi organizacijami in posameznimi strokovnjaki in

diplomanti šole

– strokovnega dela – strokovna predavanja »Izbrana poglavja iz …«

PODROBNEJŠA PREDSTAVITEV POSAMEZNIH OBLIK IZVAJANJA POSLANSTVA:

Študijski program 1. stopnje sestavljajo ateljejski in teoretski predmeti; osnova ateljejskemu delu je Kreativno risanje in slikanje; dopolnjujeta ga Umetniško likovni projekt in Seminar Kreativnega risanja in slikanja ter predmeta Grafika in Barvne študije. Predmeti omogočajo znanja prostoročnega risanja in slikanja ter uporabo različnih tehnologij in orodij; učijo graditi likovni prostor in ga obvladovati potem različnih modelov nastalih v zgodovinskem obdobju likovne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, potem različnih opisnih in perspektivnih načinov, barvnih študij, anatomije in teoretičnih znanj predmetov Likovna teorija, Likovne analize, Zgodovina umetnosti, Moderna umetnost, Psihologija ustvarjalnosti, Likovna zaznavanja in Uvod v estetiko.

Študijski program 2. stopnje je izrazito projektno zasnovan. Študent pripravlja umetniški projekt, ki ga je predstavil ob vpisu. Predmeti so Likovno umetniški projekt, Slikarstvo z likovno analizo in Historična analiza vizualnih medijev.

Študijski program Slikarstvo 1. in 2. stopnje je torej ustvarjalno delo, spoj inventivnosti in likovnega mišljenja, kjer se s pomočjo teoretskega znanja in praktičnega, veščega uporabljanja orodij, razvijajo in nastajajo likovno umetniški izdelki, na osnovi doživljanja, pojmovanja in spozna(va)nja. Na tej osnovi Šola za risanje in slikanje gradi širok likovni koncept, kjer sta enakovredna elementa človek in njegov evklidski in imaginativen prostor.

Obštudijske dejavnosti

Vrste obštudijske dejavnosti so:

 • študijska potovanja
 • strokovne ekskurzije
 • delavnice
 • ex-tempore
 • kolonije
 • vodeni ogledi posameznih osebnih in skupinskih predstavitev
 • vodeni ogledi muzejev in pomembnih zbirk
 • vodeni ogledi predstavitev umetniškega dela študentov in predavateljev

Študijsko potovanje

Potovali smo na Kitajsko (Nantong) – skupna delavnica in skupna javna predstavitev Šole za risanje in slikanje, Fakultete za design in modno oblikovanje in Fakultete za slikarstvo Univerze v Nantongu- prvo mednarodno sodelovanje kitajskih likovnih šol in slovenske visoke šole na skupni razstavi.

Strokovne ekskurzije vodene strokovne ekskurzije

Benetke – Bienale (15x)

Firence (3x)

Rim (2x)

Toskano (4x) – Monteriggioni, Siena, Pisa, Lucca, San Gimignano, Volterra

London (2x)

Barcelono

Berlin

Zagreb (3x)

Dunaj (3x)

Delavnice

Posebne kitajske tehnike slikanja: doc. Huiqin Wang (3x)

Pastel: dr. Marin Berovič (3x)

Akvarel: dr. Marin Berovič (3x)

Grafika: MGLC – Grafični center Ljubljana

Grafika: Grafični studio Vinkuran

Grafika: delavnica z diplomiranima slikarjema Branetom Širco in Žigo ReharjeMala šola grafike: dipl. slik. In restavrator Marko Butina (2x)

Fuzija stekla (5x): dipl. slik. Nada Debelić in predavatelji šole

Obdelava stekla in slikanje na steklo: dipl. slik. Nina Belič, in dipl. slik. Mia Belić ter oblikovalka Istra Toner

Keramika- dipl. slik. In keramičarka Nataša Prestor (3x)

Risanje z desno hemisfero – Peter Ciuha

Vodeni ogledi – vodeni strokovni ogledi galerijskih zbirk, pod vodstvom strokovnjakov, predstavnikov institucij oziroma razstavišč:

Moderna galerija- 4X

Narodna galerija-5X

Mestna galerija- 2X

SEM 2X

Mestni muzej 2X

Narodni muzej 2X

Galerija Cankarjev dom 2X

Galerija Klovičevi dvori (Zagreb) 2X

Narodna galerija (Zagreb) 1X

Slovenski bienale ilustracije, Cankarjev dom 5X

Vodeno ogledivodeni strokovni ogledi najpomembnejših zbirk, ali posameznih del pod strokovnim pod vodstvom predavateljev šole:

15-krat Bienale v Benetkah

2x Tate Britain

2x Tate Modern

2x British Museum

5x Galerija Uffizi

5x Galerija Pitti

3x Mestni hiši v Sieni

2x Albertini na Dunaju

3x Palača Grassi v Benetkah

2x galerija Peggy Guggenheim, Benetke

3x galerija »Galleria dell’accademia«, Firence

2x muzej »The Museo dell’Opera del Duomo«, Firence

Umetniško delo

je zelo obširna in pomembna dejavnost šole, prek katere šola izkazuje svoje poslanstvo- ustvarjalnost predavateljev, slikarjev, študentov in diplomantov obeh stopenj. Umetniško delo se manifestira predvsem v obliki osebnih ali skupinskih predstavitev, tako v realnem, kot tudi v virtualnem polju.

Umetniško delo študentov

Na Šoli za risanje in slikanje spodbujamo študente k predstavitvam že v času njihovega študija, kar je ena od posebnosti šole. Pri izboru del, ki jih želi študent javno predstaviti, sodeluje mentor.

Predstavitve študentov – od ustanovitve do danes

 • več kot 50 skupinskih predstavitev študentov na šoli (pregled dela ob zaključkih posameznih semestrov)
 • 30 razstav na šoli ob zaključki koledarskega leta (odprte za javnost)
 • Galerija- Spomeniškovarstveni center, Ljubljana (5x)
 • Mestni Galeriji Ljubljana
 • Galerija ŠKUC
 • Galerija Španski borci (3x)
 • Galerija Laze (3x)
 • Slovenski etnografski muzej, Ljubljana (2x)
 • Razstavišče Ministrstva za obrambo, Ljubljana (3x)
 • Razstavišče Geoplin, Ljubljana (2x)
 • Razstavišče Ljubljanske banke, Trg Republike, Ljubljana
 • Galerija Grad Snežnik (2x)
 • Razstavišče Grad Otočec (2x)
 • Jelovškov likovni salon, Ljubljana (3x)
 • Galerija Agora, Ljubljana (2x)

Predstavitve študentov v sklopu delavnic in kolonij

 • 15- krat predstavitev na Sorici (KD Groharjeva hiša)5- krat Galerija- Spomeniškovarstveni center, Ljubljana (5x)
 • 2-krat v Galeriji Laze
 • 2-krat na Otočcu (Grad Otočec)
 • 3-krat na Pokljuki
 • 4-krat v Dolskem (Galerija 19)
 • 2-krat v Vodolah (Dom vaščanov Vodole)
 • 3-krat Galerija Celica
 • 3-krat ŠOU, Ljubljana
 • 4-krat na Rabu
 • 2-krat v Puli
 • v Banjolah
 • v Medulinu
 • v Vodnjanu

 

Odmevnejše samostojne predstavitve študentov realizirane v času njihovega študija- izbor:

 • Aja Vesna Ginovska, 2007, Galerija- Spomeniškovarstveni center, Ljubljana
 • Jur Samec: »Kokonizer«, 2015 , Galerija- Spomeniškovarstveni center, Ljubljana
 • Tina Fabjan in Mateja Gornik »Pogled v novo dimenzijo«, 2015, Galerija- Spomeniškovarstveni center, Ljubljana
 • Teja Krašek »Slike«, 2000, Agora, Ljubljana
 • Handi Behrič, » Slike« Kamnik, (2013)
 • Ana Vidmar »V tvojem pogledu«, Galerija Gorenje, Partizanska 12, Velenje (december 2015, januar 2016)
 • Domen Kotnik »V sprehodu« – likovna dela in predstavitev kratkega umetniškega filma »Voda«. Razstavišče KIZC MO RS, 2017
 • Polona Loborec: »Odmevi preteklosti«- Galerija Odprta obrobja, Murska Sobota

 

Priznanja za kakovostno umetniško-strokovno delo študentov

Kakovostno umetniško delo se izkaže tudi s podelitvijo priznanj za praktično in teoretsko delo; šola podeljuje Priznanja Šole za risanje in slikanje, Posebno priznanje Šole za risanje in slikanje. Do danes je priznanja prejelo 42 študentov.

Najvišje priznanje je diploma »summa cum laude«, ki se jo podeljuje za odličnost magistrskega izpita.

Šola ima devet nosilcev tega priznanja, ki ga po standardih za podelitev enačimo s Študentsko Prešernovo nagrado UL

Umetniško delo predavateljev

Slikarji, visokošolski učitelji Šole za risanje in slikanje so likovni ustvarjalci in uspešni umetniki; nosilci predmetov imajo priznanje umetniških del, to je najvišji naziv, ki se podeljuje za umetniška področja; priznanje umetniških del je v procesu volitve enakovreden pogoj doktoratu na znanstvenem področju. Drugi likovni predavatelji (asistenti) šole imajo opravljen magisterij.

Umetniško delo se predstavlja v katalogih in zloženkah, na družbenih omrežjih, v predstavitvenih dokumentih, v dnevnem tisku, na televiziji; objavah kritik in drugod. Umetnike in razstavljavce se predstavi tudi po radiju, v govorih na odprtjih razstav ali drugače.

Umetniško delo predavateljev in njihovi življenjepisi so predstavljeni v prilogi

(Priloga 4- Predstavitev predavateljev)

Sodelovanje z drugimi zavodi, strokovnimi organizacijami in posameznimi strokovnjaki, diplomanti šole

 • Sodelujemo z Narodnim muzejem Slovenije- pripravili smo trimesečno pregledno razstavo šole in številne spremljajoče aktivnosti študentov ob 30-letnici šole (opomba: zaradi epidemije predstavitev še ni izvedena)
 • S Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani smo pripravili Dneve likovne teorije, posvečene slikarju in teoretiku dr. Milanu Butini. 20 let redno letno sodelujemo z Društvom Groharjeva hiša na Sorici
 • S kulturnim in izobraževalnim središčem Kvartirna hiša v Celju
 • Zavod ima podpisano namero o sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici
 • Zavod redno sodeluje z Galerijo spomeniškovarstvenega centra v Ljubljani, kjer periodično predstavlja svojo letno produkcijo in izbrana dela študentov
 • Sodelujemo s »Keramično delavnico, vaškim muzejem in galerijo Laze« in pripravljamo šolo keramike za naše študente
 • Sodelujemo z »Atelje Nada Debelić« kjer pripravljamo delavnico fuzija stekla (Rab)
 • Sodelujemo z »Atelje Nina Belić« in »Atelje Istra Toner« in pripravljamo delavnici slikanje na steklo in obdelave stekla v Puli in Medulinu
 • Z Ministrstvom za obrambo RS sodelujemo pri izobraževanju slikarjev, pripadnikov SV – izobraževanje poteka v v času kolonij, kjer sodelujejo tudi naši študenti; skupaj s slikarji amaterji SV sodelujemo na predstavitvah v razstavišču Ministrstva za obrambo.
 • S SEM (Slovenskim etnografskim muzejem) smo pripravili že dve razstavi študentov; študenti so s SEM sodelovali tudi v projektu 6+1 in pri projektu slikarke H. Wang
 • Sodelujemo s skupnostjo vinarjev iz Vodol; pripravili smo 3 ex-tempore na temo trgatev in dela javno prikazali v Vodolah.
 • Z društvom Exlibris Sloveniae smo pripravili razstavo ex-librisov
 • Posebne izobraževalne dni smo pripravili za Ljubljansko Banko in Ministrstvo za obrambo.
 • Posredno sodelujemo s številnimi drugimi razstavišči, galerijami in organizacijami prek naših študentov in diplomantov, ki jih podpiramo predvsem v obliki strokovnih predstavitev na odprtjih razstav.
 • Z različnimi institucijami smo posredno povezani tudi prek delovanja (projekti, predstavitve, predavanja) naših predavateljev slikarjev in predavatelji strokovnih predmetov.

Strokovno delo in strokovna predavanja

Šola opravlja delo na svojem strokovnem področju, s čimer zagotavlja aktualnost in uporabnost znanj, ki jih študenti tekom izobraževanja dobijo. Neprenehoma se prilagajamo izzivom, ki jih vnaša digitalna doba. Posebna skrb je namenjena dopolnjevanju študijskih vsebin z zahtevanimi novodobnega ustvarjalnega pristopa, torej premika v virtualno sfero.

Ob nekaterih izvirnih vsebinah našega kurikuluma, je nedvomno največja posebnost nabor strokovnih predavanj (»Izbrana poglavja iz …«), ki so namenjena aktualiziranju študijskih vsebin. Predavanja izvajajo predavatelji šole in drugi ugledni vabljeni strokovnjaki in našo diplomanti. Posebnost izbranih predavanj je tudi to, da so praviloma odprta za vse študente šole včasih pa tudi za vabljeno javnost.

Do danes smo pripravili več kot sto strokovnih predavanj.

Nekatera predavanja se zaradi aktualnih vsebin izvedejo večkrat. Skupaj z ponovljenimi predavanji je bilo vseh predavanj mnogo več kot sto.

Kot primer pestrosti vsebin navajamo nekatera starejša:

 • Smisel življenja, psihologija in umetnost (dr. Vid Pečjak)
 • Osnovni parametri, ki so pomembni pri ustvarjanju in vizualnemu branju likovnih del (Darko Slavec)
 • Marketinški aspekti v likovni dejavnosti (dr. Besim Spahić)
 • Evklidska paradigma (dr. Ernest Ženko)
 • Vidno zaznavanje – zavestna izkušnja in možgani (dr. Mitja Peruš)
 • Izzven krščanskega humanizma v slikarstvu 16. stoletja (dr. Lev Menaše)
 • Vsega so krivi operosi in nadvojvoda Ferdinand (Brane Kovič)
 • Ofelija (dipl. slik. Aja Vesna Ginovska)
 • Vse o papirju (dipl. slik. Jur Samec)
 • Matija Jama (dr. Mirko Juteršek)
 • Oblikovanje stekla (Tanja Pak)
 • Interakcija kroja in telesa – likovna teorija in moda (dr. Tanja Podbevšek)
 • Film, montaža (Zlatjan Čučkov)
 • Direktor fotografije (Rado Likon)
 • Spalci (Mladen Jernejec)
 • Likovna teorija in likovno delo Damiana Hirsta (Matic Kos)
 • Položaj slikark v 19. stoletju: družbeni in socialni status, njihova dela in življenje (dr. Vesna Kamin Kajfež)
 • O fotografiji- teoretski pogled (dr. Ernest Ženko)

STRATEGIJA

Strateški načrt je uresničevanje namena, vizije, poslanstva in ciljev programa, ter skrb za razvoj in organiziranost zavoda.

Pri strateškem načrtovanju smo posebno pozorni tudi na trajnostno naravnanost, kjer imamo v mislih:

 • skrb za zagotavljanje visoko umetniško in strokovno razvitega kadra, predanega delu na šoli in za delo ustrezno nagrajenega:

vsi predavatelji so predani svojemu delu. Visokošolski učitelji, ki so nosilci in (ali) izvajalci programa so sodelovali pri ustanavljanju šole, pripravi predmetnika in učnih načrtov- njihova pripadnost šoli je izrazita; prejemajo ustrezno nagrado in šola jih podpira pri umetniškem in strokovnem snovanju in jim omogoča nabave materialov in modernih orodij, ki so nujno potrebne za izvajanje programa šole v tej digitalni dobi (nakupi ustreznih platform za online predstavitve in delo; programi za oblikovanje -foto, video, film; udeležba na seminarjih in izobraževanjih in podobno).

Predavatelji na predlog šole ali pa sami izberejo obliko dodatnega izobraževanja, šola pa jim dodeli sredstva.

 • etikovisoki standardi delovanja in poslovanja, človekove pravice, upoštevanje vseh deležnikov pri izvedbi in upravljanju zavoda:

vsi deležniki so zavezani k delovanju v skladu z načeli dokumenta »Splošna deklaracija človekovih pravic« in »Listina evropske unije o temeljnih pravicah« ter vseh v družbi sprejetih norm in demokratičnih vrednot in bontona; k temu se predavatelji zavezujejo tudi v pogodbi o delu/sodelovanju, študenti pa prek posameznih izjav na vpisnem listu.

 • ohranjanju konkurenčnosti v polju likovnega (slikarskega) izobraževanja:

zavezani smo sliki; kot smo že zapisali, slike ne razumemo zgolj kot zrcalo dogodka ali v posebnem mediju procesirano novo unikatno idejo, razumemo jo tudi kot podobo z estetsko vrednostjo, namenjeno duhovnemu uživanju, dojemanju in izražanju, omiki in kontemplaciji. Za razliko od drugih izvajalcev podobnih programov našega programa ne delimo na slikarski in novodobno-medijski del, ker slikarstvo vidimo kot obvezno podstat vsega likovnega, torej tudi novodobnih vizualnih medijev. Kot taki, smo vedno konkurenčni v polju likovnega izobraževanja.

 • transparentnost poslovanja:

informacij o našem delu so odprte vsem deležnikom, tako predavateljem, upravi in študentom; delovanje je širši javnosti razvidno tudi iz naše spletne strani www.arthouse-si.com

 • vzpostavljanju partnerskih odnosov za dosego čim boljših ciljev šole:

partnerske odnose vzpostavljamo s posamezniki, organizacijami in ustanovami

 • vključevanje v razvoj družbe z željo po čim boljšem razvoju kulturne sfere: najpomembnejši segment vključevanje predstavljajo diplomanti šole in predavatelji slikarji, ki vstopajo v slovenski in globalni likovni prostor; predavatelji ne-likovnih strok vstopajo vsak prek dosežkov v svojih disciplinah v splošni kulturni in strokovni prostor.
 • varstvo okoljazaščita in ohranjanje okolja, procesi zmanjšanje porabe energije, vode, zmanjšanje odpadkov in emisij, reciklaža:

priprava in izvedba izobraževanj o perečih temah 21. stoletja; teme varstva okolja kot obveznih naloge študijskega programa Kreativnega risanja in slikanja; kompleksne naloge znotraj projektov predmeta Umetniško-likovni projekt; predavanja o posebnih umetniških zvrsteh Land -art, Eco-art, vse to tudi z namenom, da se študent zave moči umetniškega dela, ki lahko kritično in odmevno opozarja na varstvo okolja in predstavlja angažiran likovni klic ozaveščanja o ekološki škodi.

 

 

 • Posebnost strateškega načrtovanja na Šoli za risanje in slikanje

Šola za risanje in slikanje je posebna tudi v tem, da so umetniki in strokovnjaki, ki so sodelovali pri njenem oblikovanju, tudi izvajalci predmetov, za katere so pripravili učne načrte.

Strategija enosti kontinuitete vizije se izkazuje še s tem, da se kot predavatelji, izvajalci programa, v delo šole vključujejo diplomanti Šole za risanje in slikanje.

Vstop šestih summa cum laude magistrantov in asistentov v sistem izobraževanja Šole za risanje in slikanje, pomeni uresničitev enega od dolgoročnih strateških ciljev.

Bivši mentoriranci predstavljajo izvrsten mentorski kader, ki so dozoreli v samoevalvacijskih procesih šole v času študija; kot taki lažje razumejo, spremljajo in sodeluje pri strateškem načrtovanju.

Vsi predavatelji imajo vpogled v delo drug drugega.

Vsak posamezen predavatelji ateljejskih predmetov vpogled v delo kolegov, ki vodijo isti predmet in vpogled v delo kolegov, predavatelje strokovnih predmetov; vsi predavatelji strokovnih predmetov imajo vpogled v delo kolegov slikarjev.

Strateški načrt je pregleden, vključuje vse deležnike, izvajanje je lahko nadzorovati in sproti neposredno vplivati na potek izboljšav, saj se najboljše rešitve lahko sproti uvajajo in (samo)nadzorujejo.

 

Kako delujemo

Zavod je dobro organiziran. Organiziranost zavoda je razvidna že iz statuta.

Organi Šole so: dekan, senat, akademski zbor, upravni odbor, študentski svet.

Sestava organov in sodelovanje študentov v organih šole je razvidno tudi iz spletne strani šole: www.arthouse-si.com > organi šole

 • Dekan – dekan je samostojen pri svojem delu. Ima pooblastila in odgovornosti v skladu z ustanovitvenim aktom Šole in je strokovni vodja in poslovodni organ.

Dekan ima pristojnosti za sprejemanje odločitev, ki se nanašajo na sklenitev in prenehanje delovnih razmerij visokošolskih učiteljev in drugih sodelavcev, potrebnih za izvajanje programov Šole in opravil materialnega poslovanja Šole, ki so potrebna za tekoče nemoteno delovanje programov.

 • Prodekan- imenuje ga dekan. S pisnim pooblastilom dekana ima prodekan lahko iste pravice in dolžnosti.
 • Senat- sestavljajo redni profesorji in drugi visokošolski učitelji in strokovni sodelavci Šole. Dekan je član senata. Člani so voljeni za dobo štirih let z možnostjo podaljševanja statusa.
 • Upravni odbor (UO)- je organ upravljanja Šole. Skrbi za zadeve materialne narave in nemoteno poslovanje Šole. Sestava UO zasebnega visokošolskega zavoda se določi z ustanovitvenim aktom. Dekan je član UO.
 • Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov in daje mnenje zlasti o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov in izvaja program interesnih dejavnosti študentov Šole. Študentski svet izvoli predsednika in podpredsednika, lahko pa tudi različne odbore.
 • Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.

Samoevalvacija je v zadnjem evalvacijskem obdobju je potekala uspešno, tudi zaradi trdne notranje organiziranosti zavoda; ta je pregledna, jasno opredeljene so pristojnosti, naloge in dolžnosti vodstva, vseh zaposlenih in študentov. Vsi deležniki so enakopravno sodelovali v evalvacijskem procesu.

Organigram

Prodekan

Upravni odbor

Strokovne službe

Študentski svet

Akademski zbor

      

Dekan

<

>

Senat

       

Komisija za spremljanje kakovosti

Habilitacijska komisija

Komisija za promocijo

Komisija za študijske zadeve

Komisija za umetniško-strokovno dejavnost

Struktura zavoda omogoča ugotavljanje potreb vseh deležnikov. Njihove potrebe se ugotavljajo:

 • sproti (sprotna evalvacija)
 • iz poročil in sklepov senata
 • iz poročil in sklepov drugih komisij
 • iz (samo) evalvacijskih poročil
 • na tedenskih kolegijih predavateljev ateljejskih predmetov iz ugotovitev
 • rednih mesečnih sestankov dekana s predavatelji
 • iz poročil študentskega sveta
 • iz sklepov senata (s predstavniki študentov)
 • individualno v pogovoru dekana s predavatelji, študenti in drugih posameznih deležnikov
 • na nagovoru dekana ob redni letni predstavitvi del študentov ob zaključku koledarskega leta

Na Šoli za risanje in slikanje se dobro zavedamo, da pravice in obveznosti same po sebi, zapisane v aktih, še ne pomenijo dobrega delovanja katerekoli ustanove, četudi je ta zelo majhna.

Vseeno pa je velikost zavoda Šola za risanje in slikanje zelo pomembna danost, ki vpliva na preglednost zakonodaje in s tem seznanjanje vseh deležnikov z akti šole, poznavanja pravilnikov in boljše seznanjanje študentov s pravicami in dolžnostmi. Šola za risanje in slikanje je najmanjši visokošolski zavod.

Kombinacija tega dejstva in specifičnega načina izvajanja programa (individualno, majhne skupine, prisotnost več predavateljev pri eni skupini, prisotnost predavatelja teoretskih predmetov pri ateljejskem delu) predstavlja neprestan pretok informacij po zgradbi deležnikov, tako vertikalno, kot horizontalno. Te specifike so razvidne tudi iz drugih standardov (kadri, študenti, samoevalvacija).

Pravice in obveznosti na Šoli za risanje in slikanje se aktivirajo, kot moralna načela, in se prepletajo v vsakodnevnem življenju šole zaradi izjemne prepletenosti delovanja vseh struktur, zaradi specifičnega izvajanja programa in majhnosti zavoda.

Iz razpredelnic je razvidna maloštevilčnost deležnikov šole in številčna vpetost v strukture šole:

 • Struktura šole – kot primer struktura v 2018-19

Vsi deležniki

Vsi študenti I. + II. st.

Predavatelji

Strokovni sodelavci

Zunanji sodelavci

60

11

4

1

Struktura organov šole – notranja organiziranost

Dekan

Prodekan

Senat

Upravni odbor

Študentski svet

Strokovne službe

Zunanji sodelavci

1

2

11

3

3

4

1

Študenti v organih šole

Senat

Komisija za spremljanje kakovosti

Komisija za umetniško-strokovno dejavnost

Komisija za študijske zadeve

Komisija za promocijo

Študentski svet

Predstavniki v ŠOU

1

2

1

1

1

3

1

Tudi v vse druge komisije, ki jih ustanovi dekan, se voli študente.

 • SPREMLJANJE URESNIČEVANJA ZASTAVLJENIH CILJEV STRATEŠKEGA NAČRTOVANJA

Spremljanje uresničevanja ciljev je preverjanje kakovosti izvajanja umetniškega in strokovnega dela.

Mentorstvo

Na Šoli za risanje in slikanje mentorstvo predstavlja eno od najpomembnejših oblik izobraževanja in eden od najboljših načinov vpogleda v uresničevanje ciljev oziroma strateškega načrtovanja.

Mentorstvo na umetniškem študiju Šole za risanje in slikanje je izrazito diaden proces- mentor mentorirancu svetuje, pojasnjuje, ga vodi, usmerja in v njem prebuja vedoželjnost, vse z namenom, da mentoriranec lažje doseže svoje cilje.

Mentorstvo je povezano z dialogom, razvijanjem posameznika, kritičnosti in samokritičnosti tako, da študenta vodimo po polju znanja in ga usmerjamo na karierno pot.

Umetnik je posameznik, ki je s svojim delom neprestano izpostavlja svoje ideje, misli in znanje- neprestano se izobražuje in hkrati osebnostno razvija. Izobraževanje na osnovi talenta, študijskega programa in kakovostnega mentorstva je bistven pogojev uspešnosti umetnika diplomanta in jedro, ki ga s samostojnim izobraževanjem vse življenje nadgrajuje v dinamični informacijski družbi.

Mentorstvo je proces, ki ga spremljamo predvsem z metodo sprotne evalvacije.

 • Sprotna evalvacija mentorstva

je najbolj primerna oblika evalvacije mentorstva, če upoštevamo naravo umetniškega študija. Sprotna evalvacija mentorju in mentorirancem omogoča takojšnje uskladitve in prilagoditve ter takojšnje izboljšanje kakovosti dela in učenja. Sprotna evalvacija poteka na osnovi povratnih informacij oziroma rezultatov dela mentorirancev. Predloge za izboljšanje svojega dela mentoriranec sprejema sproti, prav tako, kot sprejema informacije o manj primernih rešitvah. Mentor spodbuja tudi samoevalvacijo mentorirancev. Komunikacija na osnovi odprtega in odkritega pogovora onemogoča morebitne nesporazume.

 • Končna evalvacija mentorstva

je zadnji del mentorskega procesa, ko zbiramo podatke o kakovosti mentorskega procesa. Posebej se zbirajo dosežki izobraževanja- doseganje kompetenc.

Narava umetniško-ustvarjalnega študija in izjemna fleksibilnost (tudi izrazita majhnost) visokošolskega zavoda omogočata, da je pot k cilju na vsakem koraku pregledna in merljiva. Skrbno spremljanja kakovosti dela omogoča hitro in učinkovito takojšnje ukrepanje.

V spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev so vključeni vsi deležniki izobraževanja.

Spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev strateškega načrtovanja omogoča tudi način transparentnega dela na šoli. Posebnost je to, da ima vsak predavatelji ateljejskih predmetov vpogled v delo kolegov, ki vodijo isti in soroden predmet- to velja tudi za predavatelje strokovnih predmetov. Pri taki preglednosti je strateški načrt vedno spremljan, pregleden, vključuje vse deležnike, izvajanje pa je lahko nadzorovati in sproti neposredno vplivati na potek izboljšav. Rešitve lahko sproti uvajajo in (samo)nadzorujejo.

Do danes smo bili vedno uspešni v tem, da smo cilj, ki smo ga strateško nadzorovali, tudi dosegli.

Evalvacije

Zavod sproti spremlja in izboljšuje kakovost na osnovi sprotne, redne in občasne samoevalvacije ter ugotovitev zunanjih evalvacij.

Evalvacije predstavljajo dober uvid v delo šole.

Evalvacija na šoli za risanje in slikanje

Na Šoli za risanje in slikanje evalvacijo razumemo kot vrednostno sodbo in instrument za orodje za ugotavljane kakovosti minulega in trenutnega dela; na osnovi ugotovitev evalvacij pripravljamo in načrtujemo prihodnje delo.

 • Samoevalvacija

Samoevalvacija je postopek samoocenjevanja. Z njegovo pomočjo načrtno in sistematično pridobivamo podatke o kakovosti svojega dela. Samoevalvacija je mehanizem, ki šoli omogoča, da sama, s svojimi lastnimi viri od znotraj zboljša kakovost svojega dela tako, da poišče odgovore na različna pomembna vprašanj. Temeljni namen samoevalvacije je torej zagotavljanje in zviševanje kakovosti dela šole.

 • Zunanja evalvacija

Zunanja evalvacija je proces, ko pri evalvaciji sodelujejo zunanji strokovnjaki, oziroma organizacije, je njihova vloga v bistvu pomoč pri izpeljavi evalvacije.

 • Sprotna evalvacija

Sprotna evalvacija vsakega dela je najbolj primerna vrste evalvacija, ko upoštevamo naravo umetniškega študija in strokovnega dela

Šola je zelo majhen zavod z zelo trdno formalno zgradbo. Dobro sodelovanje vseh predavateljev, vodstva ter drugih neposredno ali posredno vključenih v proces evalvacije omogoča specifičen način dela.

Delo na šoli je izrazito pregledno, tudi zaradi majhnosti šole in števila študentov. Sprotna evalvacija mentorju omogoča takojšnje uskladitve in prilagoditve ter takojšnje izboljšanje kakovosti dela in učenja. Sprotna evalvacija poteka na osnovi povratnih informacij oziroma rezultatov. Predloge za izboljšanje svojega dela deležnik sprejema sproti, prav tako, kot sprejema informacije o manj primernih rešitvah. Komunikacija na osnovi odprtega in odkritega pogovora onemogoča dobro delo.

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA ZADNJE EVALVACIJSKO OBDOBJE

Študijska leta (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21)

Samoevalvacijsko poročilo je obravnaval senat Šole za risanje in slikanje in ga sprejel na svoji seji 1. 10. 2020. Z ugotovitvami so seznanjeni vsi deležniki- organi šole. Poročilo je javno predstavljeno na spletni strani šole. Odgovorna oseba, ki je pripravila poročilo je Mladen Jernejec, dekan.

Na Šoli za risanje in slikanje kakovost minulega in tekočega dela ugotavljamo s pomočjo samoevalvacije – na osnovi ugotovitev pripravljamo in načrtujemo prihodnje delo.

SPREMLJANJE DEJAVNOSTI IN IZBOLJŠEVANJA ZA DOSEGANJE CILJEV OD ZADNJE AKREDITACIJE ZAVODA

Študijski program Slikarstvo

Iz evalvacijskega poročila je razvidna analiza našega dela v zadnjem obdobja. Detajlno smo predstavili tudi način, kako smo realizirali priložnosti za izboljšanje, dokumentirane na osnovi predhodnega evalvacije in vključene v strateški načrt zadnjega evalvacijskega obdobja.

Predmet evalvacije

Obravnavali in presojali smo:

 • vsebine študijskega programa
 • ustreznost izvajanja programa
 • uspešnost študentov
 • zadostnost kadrovskih virov in materialnih virov
 • umetniško dejavnost zavoda

ter naredili zaključke.

 • VSEBINE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA SLIKARSTVO

Vsebine predmetov odražajo namen in cilje programa.

Vsebine se v zadnjem evalvacijskem obdobju v osnovi niso spreminjale.

Dopolnjevale so se s vsebinami, ki smo jih izvajali, kot ukrepe na ugotovitve predzadnjega evalvacijskega obdobja.

Kaj smo dodali v učne načrte?

Predmet

Dodane obveznosti

Dodano v »metode poučevanja in učenja«

Dodano v »literatura«

Kreativno risanje in slikanje (KRS)

Poletna naloga/kompleksna naloga poletnega semestra – eksterier

Virtualni atelje in virtualne učilnice; uporaba spletnih platform in online aplikacij pri učenju; uporaba spletne galerije; skupna predavanja iz ciklusa Izbrana poglavja za vse študente

Dodani novi knjižni viri

Seminar kreativnega risanja in slikanja (SKRS)

Umetniška knjiga

Virtualni atelje in virtualne učilnice; uporaba spletnih platform in online aplikacij pri učenju; uporaba spletne galerije; skupna predavanja iz ciklusa Izbrana poglavja za vse študente

Dodani novi knjižni viri

Umetniško-likovni projekt (ULP)

Obvezna konzultacija z mentorjem pred pričetkom dela

Virtualni atelje in virtualne učilnice; uporaba spletnih platform in online aplikacij pri učenju; uporaba spletne galerije; skupna predavanja iz ciklusa Izbrana poglavja za vse študente

Dodani novi knjižni viri

Barvne študije (BŠ)

Dodani načini izvedbe nalog

Virtualni atelje in virtualne učilnice; uporaba spletnih platform in online aplikacij pri učenju; uporaba spletne galerije; skupna predavanja iz ciklusa Izbrana poglavja za vse študente

Dodani novi knjižni viri

Grafika (G)

Preimenovanje v ustreznejše ime = Protografika

Virtualni atelje in virtualne učilnice; uporaba spletnih platform in online aplikacij pri učenju; uporaba spletne galerije; skupna predavanja iz ciklusa Izbrana poglavja za vse študente

Dodani novi knjižni viri

Uvod v estetiko (UVE)

Ogledi filmov

Virtualni atelje in virtualne učilnice; uporaba spletnih platform in online aplikacij pri učenju; uporaba spletne galerije; skupna predavanja iz ciklusa Izbrana poglavja za vse študente

Dodani novi knjižni viri

Likovna teorija (LT)

Ob teoretski nalogi tudi oddaja praktičnega dela /slike na izpitu LT

Virtualni atelje in virtualne učilnice; uporaba spletnih platform in online aplikacij pri učenju; uporaba spletne galerije; skupna predavanja iz ciklusa Izbrana poglavja za vse študente

Dodani novi knjižni viri

Likovne analize (LA)

Poudarjena formalna likovna analiza

Virtualni atelje in virtualne učilnice; uporaba spletnih platform in online aplikacij pri učenju; uporaba spletne galerije; skupna predavanja iz ciklusa Izbrana poglavja za vse študente

Dodani novi knjižni viri

Psihologija ustvarjalnosti (PU)

Temeljna literatura: Vid Pečjak- Psihološka podlaga vizualne umetnosti

Virtualni atelje in virtualne učilnice; uporaba spletnih platform in online aplikacij pri učenju; uporaba spletne galerije; skupna predavanja iz ciklusa Izbrana poglavja za vse študente

Dodani novi knjižni viri

Likovne zaznave (LZ)

Možnost nabora vsebin za izpitno nalogo po predlogu študenta

Virtualni atelje in virtualne učilnice; uporaba spletnih platform in online aplikacij pri učenju; uporaba spletne galerije; skupna predavanja iz ciklusa Izbrana poglavja za vse študente

Dodani novi knjižni viri

Zgodovina umetnosti (ZU)

Sprememba nosilcev in izvajalcev predmeta

Virtualni atelje in virtualne učilnice; uporaba spletnih platform in online aplikacij pri učenju; uporaba spletne galerije; skupna predavanja iz ciklusa Izbrana poglavja za vse študente

Dodani novi knjižni viri

Zgodovina umetnosti- moderna um. (ZU MU)

Sprememba nosilcev in izvajalcev predmeta

Virtualni atelje in virtualne učilnice; uporaba spletnih platform in online aplikacij pri učenju; uporaba spletne galerije; skupna predavanja iz ciklusa Izbrana poglavja za vse študente

Dodani novi knjižni viri

 • USTREZNOST IZVAJANJA PROGRAMA, ZADOSTNOST KADROVSKIH VIROV IN MATERIALNIH VIROV, UMETNIŠKA DEJAVNOST ŠTUDENTOV

Ustreznost izvajanja programa

Zagotovljeni so visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni delavci za kakovostno opravljanje pedagoškega, raziskovalnega in drugega dela.

Predavatelji šole pokrivajo vsa študijska področja- v študijskem letu 2021/22 so to:

dr. Ernest Ženko, dr. Mitja Peruš, dr.Kiki Klimt

Zlatjan Čučkov, Domen Kotnik, Mladen Jernejec, Teo Spiller , Boštjan Novak, Polona Loborec, Handi Behrič , Ana Vidmar

Zagotovljeni so nepedagoški delavci za učinkovito pomoč in svetovanje.

Za delo referata in tajništva je odgovoren dekan. Referat in tajništvo za svoje administrativno delo najemata zunanje sodelavce po potrebi.

Pogodbo o sodelovanju imamo z diplomirano bibliotekarko, za likovno tehnologijo sodelujemo s strokovnjakom likovne tehnologijo; delo IT opravlja IT strokovnjak.

Vse druge strokovnjake najemamo po potrebi (računovodstvo, pravno službo, tehnično-vzdrževalno podporo, čistilni servis in drugo.

Z vsemi nepedagoškimi delavci in zunanjimi sodelavci sodelujemo že od ustanovitve.

Zagotovljene so vrste in ustreznost pomoči ter svetovanja študentom in drugim deležnikom

 • Tutorstvo

Tutorstvo je sistematično in organizirano nudenje pomoči študentom pri študiju ter njihovem strokovnem in umetniškem razvoju. Koordinator tutorstva je dekan.

Tutor je lahko učitelj ali študent.

Glavne naloge tutorja učitelja: študentom svetuje glede študija, izbire predmetov, nadaljevanja študijske poti in kariernih možnosti; nudi pomoč pri reševanju študijske ali druge problematike, ki se pojavi med študijem

Glavne naloge tutorja študenta: študentom svetuje glede študijskih in drugih tematik ter situacij, jih seznanja s pravicami in dolžnostmi

 • Uvajalno tutorstvo

Pomoč novo vpisanim študentom pri uvajanju na delo v novem

 • Predmetno tutorstvo

Dodatna pomoč študentom pri razumevanju in osvajanju študijske snovi pri posameznih predmetih.

 • Tutorstvo za tuje študente

Pomoč tujim študentom pri premagovanju privajanju na novo (kulturno, študijsko) okolje.

 • Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami

Pomoč študentom pri prilagajanju in vključevanju v študentsko življenje; pomoč pri študijskih dejavnostih, ki jih sami ne zmorejo opraviti.

 • Tutorstvo za informacijske vire

Pomoč pri iskanju informacijskih virov.

 • Pomoč pri umetniško-strokovnem delu (od načrtovanja do izvedbe (rešitve) likovnega problema

 • Tutorstvo za študente s posebnim statusom

 • Usmerjanje študentov pri pridobitvi posebnega statusa, koriščenju pravic in izpolnjevanju obveznosti ter pomoč pri vključevanju v študijsko življenje in del

 • Visokošolski učitelji in sodelavci, strokovni sodelavci

Šola vsem deležnikom nudi ustrezno pomoč pri njihovem pedagoškem delu,

Visokošolski zavod študentom zagotavlja ustrezno pomoč in svetovanje.

pomoč pri študiju

tutorski sistem,

mentorstvo v različnih oblikah,

pomoč pri vključevanju študentov v znanstveno, strokovno, raziskovalno oziroma umetniško dejavnost visokošolskega zavoda;

priznavanje znanj, spretnosti in veščin, pridobljenih na drugih visokošolskih zavodih;

pomoč pri učinkovitem organiziranju študentov in uveljavljanju njihovih pravic,

svetovanje študentom pri načrtovanju njihove poklicne poti

Študenti imajo zagotovljene ustrezne razmere umetniško delo

Umetniško delo

je zelo obširna in pomembna dejavnost šole, prek katere šola izkazuje svoje poslanstvo- ustvarjalnost predavateljev, slikarjev, študentov in diplomantov obeh stopenj. Umetniško delo se manifestira predvsem v obliki osebnih ali skupinskih predstavitev, tako v realnem, kot tudi v virtualnem polju.

Umetniško delo študentov

Na Šoli za risanje in slikanje spodbujamo študente k predstavitvam že v času njihovega študija, kar je ena od posebnosti šole. Pri izboru del, ki jih želi študent javno predstaviti, sodeluje mentor.

Predstavitve študentov – od ustanovitve do danes

 • več kot 50 skupinskih predstavitev študentov na šoli (pregled dela ob zaključkih posameznih semestrov)

 • 30 razstav na šoli ob zaključki koledarskega leta (odprte za javnost)

 • Galerija- Spomeniškovarstveni center, Ljubljana (5x)

 • Mestni Galeriji Ljubljana

 • Galerija ŠKUC

 • Galerija Španski borci (3x)

 • Galerija Laze (3x)

 • Slovenski etnografski muzej, Ljubljana (2x)

 • Razstavišče Ministrstva za obrambo, Ljubljana (3x)

 • Razstavišče Geoplin, Ljubljana (2x)

 • Razstavišče Ljubljanske banke, Trg Republike, Ljubljana

 • Galerija Grad Snežnik (2x)

 • Razstavišče Grad Otočec (2x)

 • Jelovškov likovni salon, Ljubljana (3x)

 • Galerija Agora, Ljubljana (2x)

Predstavitve študentov v sklopu delavnic in kolonij

 • 15- krat predstavitev na Sorici (KD Groharjeva hiša)5- krat Galerija- Spomeniškovarstveni center, Ljubljana (5x)

 • 2-krat v Galeriji Laze

 • 2-krat na Otočcu (Grad Otočec)

 • 3-krat na Pokljuki

 • 4-krat v Dolskem (Galerija 19)

 • 2-krat v Vodolah (Dom vaščanov Vodole)

 • 3-krat Galerija Celica

 • 3-krat ŠOU, Ljubljana

 • 4-krat na Rabu

 • 2-krat v Puli

 • v Banjolah

 • v Medulinu

 • v Vodnjanu

Odmevnejše samostojne predstavitve študentov realizirane v času njihovega študija- izbor:

 • Aja Vesna Ginovska, 2007, Galerija- Spomeniškovarstveni center, Ljubljana

 • Jur Samec: »Kokonizer«, 2015 , Galerija- Spomeniškovarstveni center, Ljubljana

 • Tina Fabjan in Mateja Gornik »Pogled v novo dimenzijo«, 2015, Galerija- Spomeniškovarstveni center, Ljubljana

 • Teja Krašek »Slike«, 2000, Agora, Ljubljana

 • Handi Behrič, » Slike« Kamnik, (2013)

 • Ana Vidmar »V tvojem pogledu«, Galerija Gorenje, Partizanska 12, Velenje (december 2015, januar 2016)

 • Domen Kotnik »V sprehodu« – likovna dela in predstavitev kratkega umetniškega filma »Voda«. Razstavišče KIZC MO RS, 2017

 • Polona Loborec: »Odmevi preteklosti«- Galerija Odprta obrobja, Murska Sobota

Študenti imajo zagotovljene ustrezne razmere za strokovne in obštudijske dejavnosti.

Zavod poleg izvajanja študijskega programa za namene omogočanja ustreznega strokovnega, umetniškega in raziskovalnega dela študentov vzpostavlja redne stike s posameznimi strokovnjaki, ki predavajo sorodne vsebine.

V ta namen strokovnega sodelovanja in dodatnega izobraževanja študentov Šola za risanje in slikanje pripravlja predavanja z imenom”Izbrana poglavja iz…”, kjer se študenti seznanjajo z izbranimi vsebinami. Pripravili smo prek petdeset predavanj, odprtih tudi za širšo javnost, ki so jih izvedli predavatelji ugledni strokovnjaki. Posamezna predavanja pripravijo tudi predavatelji šole in sicer iz strokovnih področij, ki niso zajeta v program šole. Predstavljamo nekaj zanimivejših tem: Smisel življenja, psihologija in umetnost (dr. Vid Pečjak); Osnovni parametri, ki so pomembni pri ustvarjanju in vizualnemu branju likovnih del (Darko Slavec); Marketinški aspekti v likovni dejavnosti (dr. Besim Spahić); Evklidska paradigma (dr. Ernest Ženko); Vidno zaznavanje – zavestna izkušnja in možgani (dr. Mitja Peruš); Slika 2000 (Milan Zinajić); Izzven krščanskega humanizma v slikarstvu 16. stoletja (dr. Lev Menaše); Vsega so krivi operosi in nadvojvoda Ferdinand (Brane Kovič); Ofelija (dipl.slik. Aja Vesna Ginovska); Vse o papirju (dipl.slik. Jur Samec); Matija Jama (dr. Mirko Juteršek); Oblikovanje stekla (Tanja Pak); Interakcija kroja in telesa – likovna teorija in moda (dr. Tanja Podbevšek); Film, montaža (Zlatjan Čučkov); Direktor fotografije (Rado Likon); Spalci (Mladen Jernejec); Likovna teorija in likovno delo Damiana Hirsta (Matic Kos)

Sodelovanje s strokovnjaki je vzpostavljeno tudi prek delavnic, ki smo jih organizirali:

– delavnica keramike: keramičarka in dipl.slik. Nataša Prestor

– delavnica fuzije stekla: dipl.slik. Nada Debelić, dipl. slik. Nina Belić

– posebne kitajske tehnike slikanja: doc. Huiqin Wang

– pastel: dr. Marin Berovič

– akvarel: dr. Marin Berovič

– grafika: MGLC – Grafični center

– grafika: delavnica z diplomiranima slikarjema Branetom Širco in Žigo Reharjem

– Mala šola grafike: akadem.slik. in restavrator Marko Butina

Sodelovanje z drugimi zavodi je redno.

Zavod je redno sodeloval z Galerijo spomeniškovarstvenega centra v Ljubljani, kjer je redno predstavljal svojo letno produkcijo in izbrana dela študentov.

Redno sodelujemo z “Keramično delavnico, vaškim muzejem in galerijo Laze” in pripravljamo šolo keramike za naše študente.

Z Ministrstvom za obrambo RS sodelujemo pri izobraževanju slikarjev- pripadnikov SV;

izobraževanje poteka v času kolonij, kjer sodelujejo tudi naši študenti; skupaj s slikarji amaterji SV sodelujemo na predstavitvah v razstavišču Ministrstva za obrambo.

S Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani smo pripravili Dneve likovne teorije, posvečene slikarju in teoretiku dr. Milanu Butini.

S SEM (Slovenskim etnografskim muzejem) smo pripravili že dve razstavi študentov; študenti so s SEM sodelovali tudi v projektu 6+1 in pri projektu slikarke H. Wang.

Sodelujemo s skupnostjo vinarjev iz Vodol; pripravili smo 3 ex-tempore na temo trgatev in dela javno prikazali v Vodolah.

Z društvom Exlibris Sloveniae smo pripravili razstavo ex-librisov.

Posebne izobraževalne dni smo pripravili za Ljubljansko Banko in Ministrstvo za obrambo.

Posredno sodelujemo s številnimi drugimi razstavišči, galerijami in organizacijami prek naših študentov in diplomantov, ki jih podpiramo predvsem v obliki strokovnih predstavitev na odprtjih razstav.

Z različnimi institucijami smo posredno povezani tudi prek delovanja (projekti, predstavitve, predavanja) naših predavateljev slikarjev in predavatelji strokovnih predmetov.

Do danes smo pripravili (izbor):

– prek 90 internih šolskih pregledov tekoče produkcije ob polletju in ob zaključku študijskega leta, skupinskih in samostojnih predstavitev študentov ali posameznikov (na Šoli za risanje in slikanje, Galeriji spomeniškovarstvenega centra, Kulturnem domu Španski borci, Mestni galeriji v Ljubljani, Galeriji 19, Galeriji Laze, Razstavišču Geoplin, Deželnem dvorcu, v društvu Groharjeva hiša-Sorica in drugod)

– študijsko potovali na Kitajsko (Nantong) in sodelovali z nantonško univerzo na delavnicah, ki so bile pripravljene na Oddelku za slikarstvo in Fakulteti za design in modno oblikovanje nantonške univerze;

– slovensko moderno študijsko ustvarjalnost smo predstavili na skupni razstavi treh visokih šol.

– pripravili likovne kolonije na Sorici, Pokljuki, Otočcu, Ljubljani, Dolskem, Puli in drugod

– pripravili in strokovno vodili ekskurzije v Firence, Toskano, Benetke, London, Barcelono, Zagreb, Dunaj

– pripravili strokovne oglede posameznih galerij in vodili po razstavah v Tate Britain in Tate Modern v Londonu, National Gallery v Londonu, Galeriji Uffizi in Pitti v Firencah, Mestni hiši v Sieni, Albertini na Dunaju, Narodni galeriji in Moderni galeriji v Ljubljani, Narodni galerije v Zagrebu, Galeriji Klovićevi dvori v Zagrebu, Palači Grassi v Benetkah in po 15-tih beneških bienalih

– pripravili ex tempore v Ljubljani, Dolskem, Otočcu

– soustanovili ex-tempore na Rabu: zavod je posredni soustanovitelj ex-tempora Felix Arba

Na formalni in neformalni sodelujemo z

– galerijami, institucijami ali posamezniki registriranimi za opravljanje dejavnosti na področju kulture;

– s firmami (izobraževanja po meri)

– strokovnimi združenj

– državnimi ustanovami

Študenti sodelujejo pri vrednotenju ter posodabljanju vsebin in izvajanja dejavnosti visokošolskega zavoda.

Študenti tekom študijskega procesa lahko aktivno sodelujejo pri oblikovanju poslanstva, strateških usmeritev, pri samoevalvaciji visokošolskega zavoda in študijskih programov ter pri njihovem spreminjanju. To jim omogočajo statut in akti šole. Na pobudo šole se predstavnike vabi na seje senata in drugih organov. O načrtovanju umetniške dejavnosti so študenti neposredno obveščeni v času izvajanja študijskega dela ali posredno z uporabo bloga, e-pošte in na druge načine. Mnenja in predloge študentov dobi šola v realnem času in jih v skladu z možnostmi tudi upošteva. Več je razvidno iz samoevalvacijskega poročila.

Študenti so ustrezno zastopani v vseh organih fakultete. Svoje mnenje lahko posredujejo prek študentskega sveta ali predstavnikov v šolskih organih. Mnenja se podaja v pogovoru na rednih mesečnih online sestankih šole s študenti, na individualnih konzultacijah; mnenje je razbrati tudi iz anket, ki dosežejo največ študentov. Ankete se obravnavajo v okviru samoevalvacijskega poročila.

Strateški načrt nastaja v sklopu organov šole, v katerih so zastopani tudi študenti.

Visokošolski zavod zagotavlja primerne prostore in opremo za izvajanje svoje dejavnosti.

Zavod deluje na lokaciji Brnčičeva 31, Ljubljana, kje je za študij na razpolago 250 m2 zračnih in svetlih prostorov za

 • ateljejsko delo

 • referat/tajništvo

 • predavalnico s knjižnico

 • depo, čajno kuhinjo, sanitarije, izplakovalnik za barve

Svetli ateljeji so opremljeni z vso potrebno opremo. Imajo veliko oken in se hitro lahko prezračijo. Na šoli sta tudi dve klimatski napravi, vsi prostori pa so ogrevani z radiatorji.

Na šoli sta tudi dva seta za prvo pomoč in seznam klicnih številk za nujne primere.

Pri svojem delu zavod uporablja sodobno računalniško podprto informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, učno tehnologijo in opremo.

 • Pedagoško in strokovno delo

Za potrebe izvajanja programa Slikarstvo je na voljo opremljena predavalnica z AV opremo Oprema: računalnik z računalniško projekcijo, laserska kazala, dia-projektor, grafoskop, episkop, stena piši-briši, prenosno projekcijsko platno, kasetofon, samostoječi prenosljivi tabli, table, radio-kasetnik. Študentom so na voljo tudi trije računalniki in WI-FI.

 • Ateljejsko delo

Za potrebe ateljejskega dela sta na razpolago dva ateljeja. Atelje je po potrebi tudi predavalnica.

Oprema: slikarska stojala, stojke, slikarske zložljive stojke, stoli, omarice in omare za shranjevanje materiala, delovne mize in premične slikarske mizice, napenjalni nosilni okvirji različnih velikosti, risalne deske in slikarske deske, napenjalni papir, lepila, noži za papir, gobe, krede, plastične vedrice, samostoječa svetila, španske stene, podij, prenosna svetila, pisarniški materiali, prenosna svetila, kaloriferji in premični električni radiatorji.

Zagotovljene so prilagoditve študentom z različnimi oblikami invalidnosti.

Za študente s posebnimi potrebami šola izvaja individualen študij (ki se ne odvija na šoli).

Trenutno je na šolo vpisan en študent s posebnimi potrebami.

Knjižnica visokošolskega zavoda ima ustrezno študijsko, strokovno in znanstveno literaturo ter zagotavlja kakovostne knjižnične storitve.

Knjižnico postopoma gradimo od ustanovitve naprej. Študentom se ni potrebno vpisati. Izposojo oziroma knjižnico ureja in vodi strokovna sodelavka, diplomirana bibliotekarka Daniela Jaklič, ki študentom tudi svetuje; najpogostejša so iskanja umetnostno-zgodovinskih strokovnih del in diplomskih ter magistrskih nalog. Knjižničarka izvaja tudi inventuro.

Študenti so knjižnico v predhodni evalvaciji označili kot dobro.

Knjižnica je odprta v času vodenega ateljejskega dela (ki se vsako leto določi z urnikom) in sicer dvakrat tedensko, praviloma ob sredah in četrtkih.

Na razpolago je tudi e-knjižnica (PC)- COBISS

Opazen pa je prehod na e-knjižnice, pri študentih vseh starosti.

Pojasnilo

Odkar se študij izvaja kot izredni izposoja v knjižnici šole rahlo upada. Krepi pa se delo v virtualnem okolju. Opažamo, da narašča obisk lokalnih knjižnic (naši študenti so iz vse države), kar gre tudi pripisati delu v virtualnem okolju. To okolje omogoča online sprotna posvetovanja študentov z mentorji (individualne konzultacije), ki študente usmerjajo k iskanju gradiva v lokalnem okolju.

Gradiva za vse predmete so objavljena na blogu šole.

Študenti so informirani o brezplačnem dostopu do ustreznih gradiv v knjižnicah:

 • NUK

 • Knjižnica ALUO

 • Moderna Galerija

 • Druge knjižnice

Knjižnica na šoli se neprestano dopolnjuje in ureja in študijska gradiva so študentom brezplačno dostopna

Šola ima pogodbo o delu s knjižničarko, diplomirano bibliotekarko, ki ima visoko izobrazbo in opravljena oba izpita (strokovnim bibliotekarskim in izpitom s področja vzgoje in izobraževanja)

Šola spremlja potrebe po znanju in zaposlitvene potrebe v okolju. Zagotavlja informacije o zaposlitvenih možnostih na področjih, ki so primerna kompetencam oziroma učnim izidom diplomantov.

Kako se vpenjamo v okolje

Šola za risanje in slikanje je institucija nacionalnega pomena, ki skrbi za razvoj slovenske slikarske in širše likovno-umetniške ustvarjalnosti, bogati domačo in širšo kulturno sfero ter dviga nivo likovno-umetniške stroke.

V okolje se vpenjamo z izvajanjem svojega poslanstva:

 • študijskega programa Slikarstvo 1. stopnje

 • študijskega programa Slikarstvo 2. stopnje

 • obštudijskih dejavnosti (ex-tempore, kolonije, delavnice, ekskurzije, vodeni ogledi –

 • posameznih zbirk in razstav, ogledi muzejev, galerij in osebnih ter skupinskih predstavitev) likovno-umetniške dejavnosti študentov in predavateljev

 • sodelovanja z drugimi zavodi, strokovnimi organizacijami in posameznimi strokovnjaki in diplomanti šole

 • strokovnega dela – strokovna predavanja »Izbrana poglavja iz …«

 • Študijski programa Slikarstvo 1. stopnje in študijskega programa Slikarstvo 2. stopnje

Šola izvaja visokošolski študijski program Slikarstvo, ki je v celoti zavezan likovni umetnosti. Program je zastavljen je tako, da njegovo poslanstvo ni le učenje veščin in razvijanje študentovega ustvarjalnega potenciala v smislu kurikuluma, temveč je tudi pot, ki vodi v polje lepega, dobrega, estetskega, vsega, kar gradi človečnost dobrega človeka.

Vpetost v okolje dosegamo s slikarstvom, ki je vso zgodovino človeštva najbolj priljubljena in razširjena ter najbolj bogata likovna zvrst, ki vstopa v široko paleto pestre likovne produkcije vseh drugih likovnih zvrsti.

Umetnik vstopa v vsakdanjo prakso, torej vse dejavnosti in opravila, ki nam v vsakdanjem življenju služijo razreševanje običajnih življenjskih situacij, s katerimi se moramo ukvarjati, da lahko normalno živimo- vstopa s svojo produktivno umetniško prakso, ki ne sprejema sveta le vizualno; likovno umetnik duhovno predela videno in ustvari novo možnost videnega, prikazuje in raziskuje obliko in išče bistvo naše pojavnosti.

Gradnja takih modelov možnega, je najpomembnejše, kar umetnik-slikar vpenja v okolje. To je zaposlitev slikarja in potreba po takem znanju oziroma potreba po takih diplomantih je stalna.

 • Obštudijske dejavnosti, sodelovanja z drugimi zavodi, strokovnimi organizacijami in posameznimi strokovnjaki in diplomanti šole in strokovnega dela – strokovna predavanja »Izbrana poglavja iz …«

tudi predstavljajo bistvene načine vpenjanja v okolje.

SPREMLJANJE POTREB PO ZNANJU IN ZAPOSLITVENIH POTREB OKOLJA

Diplomirana slikarka/diplomirani slikar je predvsem umetniški poklic, ki ni sistemsko formiran in nima posebnega delovnega mesta.

Cilji Šole za risanje in slikanje so sposobnost diplomantovega zrelega in suverenega ustvarjanja na temelju trdne in temeljite likovne izobrazbe, reševanja nalog pri delu v poklicih, ki zahtevajo likovno (pred)znanje in uporabo likovnih orodij, spoznavanje z osnovami tehnologij in paradigem, ki se jih uporablja pri sodobnih umetniških praksah v 21. stoletju.

Dejstvo je, da se potrebuje vse več poklicev, kjer se uporablja likovna znanja, saj informacijska družba temelji predvsem na vidnemu- prav tako družba potrebuje predvsem vizualne načine oglaševanja. Praktično vsak nov medij odpre nove likovne izzive. Vizualna komunikacija je postala globalno, univerzalno komunikacijsko sredstvo in likovna stroka je v nenehnem razvoju.

Informacije o zaposlitvi diplomantih zavod pridobiva:

 • status je razviden že ob vpisu (podatki z vpisnega lista Šole za za risanje in slikanje)

 • informacije o zaposlitvi se pridobijo z vprašalniki o statusu diplomantov, ki se sicer posredujejo Zavodu za statistiko

 • z občasnimi anketiranjem in poizvedbami na neformalen način

 • informacije se pridobijo v krogu alumni kluba

 • USPEŠNOST ŠTUDENTOV

V spodnji tabeli prikazujemo uspešnost študentov pri ateljejskem predmetu kreativno risanje in slikanje (KRS)

POVPREČNE OCENE PREDMETA KRS

SPREMLJANJE POVPREČNE OCENE PREDMETA KRS ENEGA LETNIKA V ŠTIRIH LETIH

1. letnik

št. leto 2017/18

2. letnik

št. leto 2018/19

3. letnik

št. leto 2019/20

4. letnik

št. leto 2020/21

8,10

8,4

8,9

9,3

Iz tabele lahko zaključimo, da se študenti uspešno razvijajo pri predmetu Kreativno risanje in slikanje – ocena se izboljšuje iz leta v leto.

Primerjava štirih letnikov v študijskem letu 2020/21- predmet KRS

POVPREČNE OCENE PREDMETA KRS PO LETNIKIH V 2020/21

SPREMLJANJE POVPREČNE OCENE ŠTIRIH LETNIKOV V ENEM LETU

1. letnik

št. leto 2020/21

2. letnik

št. leto 2020/21

3. letnik

št. leto 2020/21

4. letnik

št. leto 2020/21

število študentov

14

12

13

14

povprečna ocena po letniku

7,9

8,6

8,5

9,3

Iz tabele lahko zaključimo, da se študenti uspešno umetniško razvijajo pri predmetu Kreativno risanje in slikanje

PREHODNOST

SPREMLJANJE PREHODNOSTI V ŠTIRIH ZAPOREDNIH LETIH – EN LETNIK, PRVI VPIS 2017/18

Število vpisanih študentov

1. letnik

št. leto 2017/18

2. letnik

št. leto 2018/19

3. letnik

št. leto 2019/20

4. letnik

št. leto 2020/21

16

14

14

14

Vpisanih v višji let.

Vpisanih v višji let.

Vpisanih v višji let.

absolventov

14

14

14

14

Dva študenta od šestnajstih nista zaključila 1. letnika. 14 študentov je napredovalo v drugi, tretji in četrti letnik.

Odstop oziroma izpis se na Šoli za risanje in slikanje se praviloma zabeleži v 1. letniku. Prehodnost od drugega letnika naprej je praviloma 100%. To je razvidno tudi iz spodnje tabele:

PREHODNOST

SPREMLJANJE PREHODNOSTI V ENEM ŠTUDIJSKEM LETU- 4 LETNIKI, ŠTUDIJSKO LETO 2017/18

1. letnik

št. leto 2017/18

2. letnik

št. leto 2017/18

3. letnik

št. leto 2017/18

4. letnik

št. leto 2017/18

ŠTEVILO ŠTUDENTOV V LETNIKU

16

13

12

14

Vpisanih v 2. let.

Vpisanih v 3. let.

Vpisanih v 4. let.

Vpis absolventa

14

13

12

14

Dva študenta od šestnajstih nista zaključila 1. letnika. V drugi letnik je napredovalo 14 od 16 študentov. Iz drugega, tretjega in četrtega letnika so v višje letnike napredovali vsi študenti.

Na tem mestu povzemamo najpomembnejše ugotovitve predzadnje evalvacije in predstavljamo, kako smo v zvezi s tem ukrepali v zadnjem evalvacijskem obdobju in s tem predstavimo tudi časovnico strateškega načrtovanja izboljšav.

Časovni trak uresničevanja sklepov oziroma uresničevanje priložnosti za izboljšanje dela predstavlja obdobje od ene evalvacije do druge.

Ugotovitve predzadnje evalvacije, kot priložnosti za izboljšanje, so bile:

 • da se slabša kulturna pismenost mlajših študentov, ki se neposredno po srednji šoli vpisujejo na visokošolski študij
 • da je računalniška pismenost povprečna
 • da imajo malo povprečno osnovno znanje razumevanje evklidskega in likovnega prostora s pomočjo linearne perspektive

Ugotovljena je bila slabša kulturna pismenost študentov, ki se z vidika šole kaže, kot slabše poznavanje splošnega kulturnega, predvsem likovno-umetniškega okolja, tako svetovnega, kot domačega (globalna vas in domače okolje).

Slabša računalniška pismenost v našem primeru pomeni, da študenti ne poznajo in niso vešči uporabiti avtomatiziranih neplačljivih orodij za postavitev spletnih strani ali ustreznih avtomatiziranih neplačljivih platform za predstavitev umetniških del (virtualnih galerij).

S tem pa je tesno povezano tudi poznavanje načinov vstopa v svetovni likovno-umetniški prostor.

Slabše razumevanje linearne perspektive je pričakovano, saj se risanje (z uvodom v deskriptivo in perspektivo) ohranja le v kurikulumu posameznih umetniških srednjih šol.

Te ugotovitve je Komisija za kakovost predstavila senatu šole 30. 9. 2016.

Senat je sklenil, da so ugotovljena dejstva obveza in priložnost za takojšnje ukrepanje; sprejel je naslednje sklepe, ki predstavljajo priložnost za izboljšanje:

 1. nabor nalog tem pri predmetu umetniško-likovni projekt naj črpa tudi iz splošne svetovne likovno umetniške zgodovine baze
 2. v sklopu izbranih predavanj (predavanja »izbrana poglavja iz…«) naj se še naprej izvajajo teme, ki dopolnjujejo študijski program in približujejo študentu globalni kulturni prostor
 3. poletna naloga naj bo v prihodnje tematsko povezana z domačim kulturnim okoljem
 4. študentom naj se približa vstop v globalno okolje
 5. študentom naj se pomaga pri vzpostavljanju avtomatiziranih neplačljivih spletnih strani in platform
 6. v sklopu izbranih predavanj (predavanja »izbrana poglavja iz…«) naj se, ob temah določenih z učnim načrtom predmeta kreativno risanje in slikanje in se izvedejo dodatne teme o osnovni gradnji likovnega prostora
 7. pri ateljejskem delu naj se poudarijo učenja osnov perspektive

Konkretni ukrepi na osnovi sklepov senata predstavljajo priložnosti za izboljšanje, ki smo se jih lotili na sledeč način:

 1. nabor nalog tem pri predmetu Umetniško-likovni projekt naj črpa tudi iz splošne svetovne likovno umetniške zgodovinske baze

Pri predmetu Umetniško likovni projekt, smo z vidika splošne kulturne razgledanosti (kulturne pismenosti) določili in razširili teme projektnih nalog na likovno-umetniško zgodovinsko bazo. Določili smo nekaj klasičnih antičnih tem (Midas, Prometej, Evridika, Faeton …). Hkrati smo spodbujali izbor različnih likovnih tehnik izvedbe naloge.

Za boljšo vpetost v domače okolje smo vpeljali projektno nalogi Moj dom – kronologija nekega izkustva in Moje kulturno okolje, za boljše spremljanje in vključevanje v svet kulturnih informacij pa projektno nalogo Dnevna novica.

Opomba: pri predmetu Umetniško likovni projekt se projektna naloga izvaja prek celega leta.

 1. V sklopu izbranih predavanj (predavanja »Izbrana poglavja iz…«) naj se še naprej izvajajo teme, ki dopolnjujejo študijski program in približujejo študentu globalni kulturni prostor
 • V sklopu predavanj Izbrana poglavja smo za širjenje spoznanj posameznih najpomembnejših svetovnih avtorjev pripravili naslednja predavanja za širjenja duha in obzorij:
 • Jernejec: Spalci- motiv spanja v slikarstvu
 • Jernejec: Likovna analiza slike P. Konincka An Extensive Landscape With A River
 • Jernejec: Likovna analiza slike Les chataigniers a Osny (Camille Pissarro)
 • Jernejec: Likovna analiza slike Mr. and Mrs. Andrews (Thomas Gainsborough)
 • Jernejec: Likovna analiza slike L’escarpolette (Jean-Honore Fragonard)
 • Jernejec: Korenine moderne umetnosti- 2. polovica 19. stoletja
 • Jernejec: Slikarstvo trdega roba
 • Kos: Sodobna umetnost
 • Kos: Damien Hirst
 • Kos: Jeff Koons
 • Kos: Harmonija in gestualnost v slikarstvu
 • Za poglabljanje strokovnih znanj pa smo pripravili:
 • Čučkov: Dokumentarni film
 • Čučkov: Mala šola filma I
 • Klimt: Frekvenca barve in njen odnos do svetlobe
 • Klimt: Geometrija – skrivni jezik slike
 • Jernejec: Cangiante, Unione, Chiaroscuro, Sfumato
 • Jernejec: ”Trompe l’oeil, grisaille, cameo, intaglio”
 • Kos: Likovna analiza s pomočjo grafov
 • Kos: Analize- zlati rez in fraktalnost
 • Kos Kvaliteta in evalvacija kreativnega risanja in slikanja
 • Peruš: Razvoj duha – iz davnine
 • Peruš: Spremenjena stanja zavesti
 • Peruš: Transcendentalna mistična izkušnja in ozadje
 • Novak: Stilizacija z abstraktnim ključem
 • Novak: Risanje figure- princip mehkega sedla
 1. Poletna naloga naj bo v prihodnje tematsko povezana z domačim kulturnim okoljem
 • Za boljšo vpetost v domače okolje in hkratno seznanjanje z svetovno kulturno dediščino najpomembnejših slikarskih stvaritev smo že pred časom vpeljali tako imenovano Poletno nalogo. Motiv zajema iz tega, kar označuje kulturni prostor posameznika.

Opomba: Poletna naloga je zelo kompleksno likovno delo, ki se izvaja v poletnih mesecih

 1. Študentom naj se približa vstop v globalno okolje

Eno pomembnejših znanj umetnika za suveren vstop v domače in globalno umetniško polje v obdobju moderne informacijske dobe je njegovo znanje (samo)promocije in odnosov z javnostmi, ki so potrebni za vodenje zahtevnih projektov ter možnosti uporabe sodobnih komunikacijskih tehnologij in storitev v ta namen.

Šola je pripravila tri video predavanja Tea Spillerja, ki so našim študentom vidna tudi na spletni strani YouTube.

 • Predstavitev za 21. stoletje – Umetnost novih medijev (v predavanju se študent spozna z modernimi oblikami in tehnologijami za javno predstavitev)
 • Promocija in odnosi z javnostmi (kako ta splošna znanja izkoristiti tudi za (samo)promocijo lastne usvarjalnosti)
 • Artist statement– Kako in zakaj pisati o sebi (koristna pomoč pri pisanju o sebi in konkuriranju na razpisih in pripravi vlog in zaprosil)

 1. Študentom naj se pomaga pri vzpostavljanju avtomatiziranih neplačljivih spletnih strani in platform

Šola je pripravila seznam neplačljivih spletnih strani in platform in ga objavila na blogu in predstavila na več informativnih urah. Delo je opravil asistent Handi Behrič, ki je študentom v pomoč in oporo s strokovnimi nasveti. Seznam je objavljen na blogu.

 1. V sklopu izbranih predavanj (predavanja »Izbrana poglavja iz…«) naj se, ob temah določenih z učnim načrtom predmeta Kreativno risanje in slikanje, predstavijo dodatne teme o osnovni gradnji likovnega prostora

Ob ateljejskem delu smo ob temah določenih z učnim načrtom programa Slikarstvo,

v tekočem študijskem letu 2020/2021, predstavili tudi naslednja predavanja:

 • 31. 5. – K. Klimt: Grafična novela; vizualno pripovedovanje zgodb – pregled sodobnih avtorjev ki knjigo uporabljajo za pripovedovanje svojih zgodb. Poudarek na vizualno zanimivih in inovativnih primerih.
 • 14. 6. – B. Novak: Likovna harmonija (Poglavja iz kompozicije 1.del: likovni kontrasti, likovna interprertacija, likovno bistvo, redukcija, stilizacija v okviru kontrasta, razmerje realno : likovno)
 • 19. 7. – K. Klimt: Pomen geometrija in števil v slikarstvu ali kaj sveta geometrija je? Veda o številih, kot kvalitativni vsebinski aspekt vizualne govorice in pomen geometrije za vizualnega ustvarjalca. Pregled uporabe le teh skozi zgodovino in kako uporabiti ta aspekt vizualne govorice v svojih slikah.
 • 26. 7. – B. Novak: Principi zagotavljanja enotnosti (Poglavja iz kompozicije 2.del: integracija, delitev; geometrične sheme, nevidni povezovalci (diagonala, zlati rez, mreža, krog, spirala); gradacija vizualnih zaznav
 • 8. 8. – K. Klimt: Kompozicija, kot bazično sredstvo sporočanja- pregled grajenja kompozicija od srednjega veka do modernizma. Različne oblike kompozicij in njihova vizualna govrica.
 • 23. 8. – B. Novak: O izražanju gibanja v slikovnem polju – vidiki gibanja; iluzija in realno gibanje (poteza); nevidni mehanizmi; ‘kadriranje’, nevidne črte; zgodovinski primeri.
 • 20. 9. – K. Klimt: Delovni procesi raznih umetnikov (Leonardo, Constable, Matisse…)- pregled ustvarjalnih procesov različnih avtorjev, njihov odnos do skice, način razvoja slik, projektov in njihov odnos do likovnih elementov.
 • 27. 9. – B. Novak: Likovna anatomija človeške figure– možne likovne interpretacije, volumen, tektonika, logika zgradbe; vrste spojev, prehodov; vizualno pomembne mišice in kosti; kriterij vživljanja v figuro, iskanje izraza (npr. roke, glave, giba itd.)

 1. Pri ateljejskem delu naj se poudarijo učenja osnov perspektive
 • Pri ateljejskih predmetih smo dodatno obravnavali vsebine osnov deskriptive in perspektive;
 • Oblikovanje prostora smo poudarjali na vsakem delu Virtualnega ateljeja (online predavanj)

Priložnosti za izboljšanje smo celovito in dobro izkoristili.

Upoštevali smo vse sklepe senata, ki so bili sprejeti na osnovi poročila evalvacij pred letom 2017. Trdno delo je imelo odmev že v treh letih.

Z enostavno metodo smo preverili uspešnost dveh izpitov iz teoretskega predmeta Zgodovina umetnosti in dveh izpitov ateljejskega predmeta Kreativno risanje in slikanje. Razlika je opazna, lahko sklepamo, da je višje povprečje ocen posledica ukrepov.

Število študentov na izpituPredmetPovprečna ocena

21

Zgodovina umetnosti

2017

7,9

21

Zgodovina umetnosti

2020

8, 6
Število študentov na izpituPredmetPovprečna ocena

41

Kreativno risanje in slikanje

2017

7,7

41

Kreativno risanje in slikanje 20208, 2

ANALIZE IZSLEDKOV ANKET IN DRUGIH OBLIK SPREMLJANJA DIPLOMANTOV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA

Šola je že ob ustanovitvi pripravila koledar in urnik izvedbe programa, ki je omogočal študij tudi zaposlenim. Večina diplomantov je bila zaposlena že ob vpisu. Od začetka izvajanja bolonjskega študija, ki se izvaja kot izredni študij, pa so skoraj vsi diplomanti ob vpisu tudi že zaposleni.

Približno desetina diplomantov se po dokončanju vpiše pedagoške predmete predmetni učitelj likovne vzgoje.

Po naših podatkih študenti diplomanti opravljajo dela v sledečih poklicih: oblikovalec vizualnih komunikacij, fotograf, ilustrator, animator, delavec v grafični režiji, drugi grafični poklici v vizualnih medijih, umetniški fotograf, modni fotograf, tiskar, sitotiskar, galerist, restavrator, modni oblikovalec, snemalec, kamerman, masker itd.;

Pestrost poklicev izkazuje temeljito podstat programa, katerega vsebine diplomant lahko uporabi v široki paleti poklicev.

 • Informacije o zaposlitvi diplomantih zavod pridobiva:
 • status je razviden že ob vpisu (podatki z vpisnega lista Šole za za risanje in slikanje)
 • informacije o zaposlitvi se pridobijo z vprašalniki o statusu diplomantov, ki se sicer posredujejo Zavodu za statistiko
 • z občasnimi anketiranjem in poizvedbami na neformalen način
 • informacije se pridobijo v krogu alumni kluba
 • 14. septembra 2019 je bila izvedena telefonska anketa. Anketirali smo zadnjih 40 diplomantov, ki so študij zaključili v 2017/18 in 2018/19. Zanimalo nas je:

– status diplomantov ob vpisu in status ob dokončanju študija

– ali so zaposleni na širšem področju, kjer se zahteva visokošolsko likovno (pred)znanje

– ali so se na Šolo vpisali na lastno pobudo ali na pobudo delodajalca

Ugotovitev: ob vpisu je bilo zaposlenih 36 od 40 diplomantov; ob dokončanju je bilo zaposlenih 37 od 40 diplomantov, kar je en več kot ob vpisu (en nezaposlen študent se je zaposlil med študijem).

Na lastno pobudo se je vpisalo 31 diplomantov, na predlog delodajalca pa 5. Teh 5 je že pred diplomo opravljalo dela, kjer se zahteva likovno predznanje, kar 31 pa se ukvarja z deli, kjer se likovno znanje ne potrebuje.

 • OPOMBA: Vsi podatki spodnjih tabel zajemajo oziroma obravnavajo zadnjih 40 diplomantov
Diplomiranih na 1.+ 2. st.Zaposlenih in samozaposleni ob vpisuNezaposleni ob vpisuZaposlenih in samozaposleni ob dokončanju študija

Nezaposleni ob dokončanju

študija

 
40364373 
= 100%= 90%= 10%= 92,5%= 7,5% 
Zaposleni in samozaposleni ob vpisuVpis na lastno pobudoVpis na predlog delodajalca Ob vpisu sem opravljal dela, kjer se zahteva likovno (pred)znanjeOpravljam dela, ki niso povezana z likovno stroko
36315531
= 100%= 86,113, 913,9 86,1
Število moških in žensk diplomiranih na 1. + 2. st. Število moških diplomiranih na 1. + 2. st. Število žensk diplomiranih na 1. + 2. st.
401129
= 100%27,572,5

Povprečna starost diplomantov

30,4 leta

Zadovoljstvo diplomantov ob dokončanju študija

Diplomiranih na 1. + 2. st.

Zelo zadovoljni

Zadovoljni

Manj zadovoljnih

Nezadovoljnih

40

27

12

= 100%

= 67,5%

= 32,5%

 

Ocene zadnjih 40-tih diplomskih in magistrskih izpitov – do 2020/21

Število vseh dipl.

Summa cum laude

10/odl

10/odl

9/zdb

8/pd

7/dobro

6/zd

5-1/neg

40

3

25

6

6

 

7,5%

62,5%

15%

15%

   

Povprečna ocena zadnjih 40 diplomskih izpitov

9, 1

Ocene magistrskih izpitov – v 2020/21

Število mag. izpitov

Summa cum laude

10/odl

10/odl

9/zdb

8/pd

7/dobro

6/zd

5-1/neg

9

1

5

1

1

1

Povprečna ocena zadnjih 9 magistrskih izpitov

9, 3

 

 

 

O SISTEMU KAKOVOSTI NA ŠOLI ZA RISANJE IN SLIKANJE

Splošno o kakovosti

Spremljanje uresničevanja ciljev, namena, vizije in poslanstva visokošolskega zavoda je preverjanje kakovosti umetniškega in strokovnega dela na šoli. Ta paradigma ob skrbi za razvoj in organiziranost zavoda predstavljajo okvir strateškega načrtovanja šole.

Sistem kakovosti Šole za risanje in slikanje je utemeljen na veljavnih standardih in predpisih organov, odgovornih za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva na nacionalni ravni in na ravni šole.

Temelji na aktivni udeležbi vseh deležnikov šole, ki spremljajo kakovost in na osnovi zaključkov predlagajo izboljšave. Z izsledki ugotovitev se seznani vse deležnike: predavatelje, vodstvo, študente in delavce šole; če so vključeni v proces, se seznanja tudi druge deležnike.

Ugotovitve se razume kot predloge za ukrepanje, oziroma predloge za izboljšanje, tako procesov kot samih izsledkov.

Krog PDCA >načrtuj >naredi> preveri> ukrepaj se vedno izkaže, kot bistvena metoda, ki jo predstavljajo:

 • načrtovanje
 • izvajanje načrtovanih ukrepov
 • spremljanje in preverjanje ustreznosti izvedbe ter
 • ukrepanje na podlagi pridobljenih izkušenj

KAKO ZBIRAMO, ANALIZIRAMO IN PRESOJAMO PODATKE

Zavod spremlja kakovost tako, da sproti pridobiva mnenja o poteku vsega dela na šoli. Podatke se pridobiva sproti, na neformalen način ter iz poročil in sklepov organov (senat, študentski svet) ter iz evalvacijskih poročil.

Informacije se podajajo in izmenjujejo med različnimi deležniki: na tedenskih kolegijih predavateljev, sestankih komisije za kakovost, na rednih mesečnih sestankov dekana s predavatelji, sestankih s študenti, na sejah senata (s predstavniki študentov), na individualnih pogovorih dekana s predavatelji, študenti in drugimi deležnikov. Poročilo o kakovosti je tudi nagovor dekana ob redni letni predstavitvi del študentov ob zaključku koledarskega leta in na vseh drugih predstavitvah.

Vsi ti procesi so tudi analiza podatkov. Presojamo vedno skupaj, sklepamo skupno, izvršni odgovorni pa je dekan. Dekanovo posvetovalno telo so vsi deležniki v procesu izobraževanja, ki so tudi člani senata šole, komisije za kakovost in vseh drugih organov.

Preglednost nad delom šole je torej izredno dobra, ne samo zaradi tovrstne originalne komunikacije, temveč tudi zaradi izjemne majhnosti zavoda.

Sprotna samoevalvacija je en od bistvenih procesov za ugotavljanje kakovosti študija. Izvajanje študijskega programa Slikarstvo je glavna dejavnost šole.Samoevalvacijo opravljamo po vseh dejavnostih zavoda. Opravlja se na podlagi mnenj študentov, učiteljev in vseh drugih deležnikov.

Kakovost umetniškega dela preverjamo

 • z analizo ocen ateljejskih predmetov
 • dvakrat letno, z javno in interno predstavitvijo del vseh študentov
 • na sestankih predavateljev, dekana in študentov ob pričetku, v sredini in ob koncu

vsakega posameznega študijskega leta (za posamezen letnik in za vse letnike skupaj)

 • na kolegijih z dekanom

Sprotno spremljanje kakovosti študija – slikarstvo

Narava študija omogoča, da ima predavatelj dobesedno iz ure v uro priložnost za ugotavljanja kvalitete dela študenta. Zavod sproti spremlja in izboljšuje kakovost na osnovi poslovnika kakovosti, redne in občasne samoevalvacije in sprotnega ugotavljanja kakovosti- narava študija omogoča redni (dnevni) vpogled v študentovo umetniško in strokovno delo.

Kakovost programa

Na predlog zavoda, je anketo o kakovosti programa Slikarstvo izvedla samostojno študentska organizacija Šole za risanje in slikanje. Anketa se je izvedla na šoli dne 16. 5. 2014 in sicer tako, da je bila zagotovljena anonimnost študentov. Vprašanja so bila zastavljena pisno. Prisotnih je bilo 30 študentov dodiplomskega študija in 8 podiplomskega.

Anketa o kakovosti programa iz dne 16. 5. 2015

Dodiplomski študij – 30 študentov

Kako bi označili program slikarstvo?

zelo dober

dober

Slab

19

17

Anketa o kakovosti programa iz dne 16. 5. 2015

Magistrski študij-8 študentov

Kako bi označili program slikarstvo?

zelo dober

dober

Slab

7

1

Anketo o zadovoljstvu študentov je študentska organizacija Šole za risanje in slikanje. Anketa se je izvedla na šoli dne 11. 12. 2017 in sicer tako, da je bila zagotovljena anonimnost študentov. Pristnih je bilo 33 študentov vseh letnikov dodiplomskega študija. Vprašanja so bila zastavljena v pisni obliki.

Anketa o kakovosti programa iz dne 11. 12. 2017

Dodiplomski študij – 33 študentov, vsi letniki

Kako bi označili programa slikarstvo?

zelo dober

dober

slab

17

16

Anketa o kakovosti programa dne 11. 12. 2017

Dodiplomski študij – 33 študentov

Kako bi označili program slikarstvo? 33 študentov- po posameznih letnikih

letnik

število študentov

zelo dober

dober

slab

1.

9

5

4

2.

8

4

4

3.

7

5

2

4.

9

7

2

Anketa o kakovosti izvajanja predavanj – vsi predavatelji – dne 11. 12. 2017

Dodiplomski študij – 33 študentov

Kako bi označili izvajalce programa?-po letnikih

letnik

število študentov

zelo dobro

dobro

slabo

1.

9

7

2

2.

8

4

4

3.

7

7

4.

9

8

1

Ugotovitve so jasne iz njih je moč sklepati, da so študenti zadovoljni z izvajalci in programom

 

Anketa o kakovosti programa iz dne 15. 1. 2018

Magistrski študij- 13 študentov

Kako bi označili magistrski program Slikarstvo ?

zelo dober

Dober

slab

9

4

 

Anketa o kakovosti izvajanja programa iz dne 15. 1. 2018

Magistrski študij- 13 študentov

Kako bi označili izvajalce magistrskega programa?

zelo dobro

Dobro

slabo

11

2

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
error: Alert: Content selection is disabled!!