Scroll Top
Brnčičeva ulica 31, SI-1231 Ljubljana – Črnuče
Skladno razmerje med teorijo in prakso
PREDMETI dodiplomskega in magisterskega študija

Vsebine predmetov določajo učni načrti.  S podrobnejšim opisom predmetov se kandidati seznanijo tudi na informativnih dnevih in informativnih urah. Več informacij je v našem predstavitvenem zborniku.

 

PREDMETI DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

ateljejski predmeti

Kreativno risanje in slikanje (KRS) – 8 semestrov
– uporaba različnih tehnik, motivov in slikarskih praks; princip postopnost: od enostavnega h kompleksnemu; uvod v slikarsko anatomijo in uvod v prostorske zasnove

Seminar kreativnega risanja in slikanja (SKRS)
– 8 semestrov
– reševanje kompleksnejših nalog; študijsko likovno delo postopoma prične zamenjevati osebno, umetniško likovno delo

Umetniško-likovni projekt (ULP) – 8 semestrov
– zahtevno likovno delo, naloga ali projekt, ki se ga izvaja (zasnova, priprava, realizacija) v vsakem študijskem letu prek celega leta

Protografika (PG) – 2 semestra
– ustvarjalna in eksperimentalna delavnica, kjer je pozornost namenjena sami ustvarjalni poti, kot tudi spoznavanju različnih možnih vrst tehnologij grafičnega tiska

teoretski predmeti

Likovna teorija (LT) – 2 semestra
– spoznavanje in obvladovanje likovnih prvin, spoznavanje in obvladovanje umetniške forme in jezika; analitično in primerjalno raziskovanje procesa nastajanja likovnega dela

Likovne analize (LA) – 4 semestre
– analiza uporabe likovnih elementov, obravnavanje in razumevanje likovne strukture umetniškega dela; razkrivanje slabših in usmerjanje v boljše rešitve, odvračanje od posnemanja in vzpodbujanje samokritičnost; pregled po najpomembnejših umetniških delih in avtorjih, zgodovinskih obdobjih, slogih, tehnikah

Likovna zaznavanja (LZ) – 2 semestra
– multidisciplinarnost, dojetje zaznavnega procesa; likovno zaznavanje, vidno zaznavanje; širjenje navdiha, obzorja, razumevanja

Psihologija ustvarjalnosti (PU) – 2 semestra
– psihološke podlage vizualne umetnosti

Uvod v estetiko (UVE) – 2 semestra
– različni sklopi: uvod v estetiko, uvod v filozofijo- začetki filozofije, pomembni filozofi, kritične teorije, modernost, postmodernost; izbrane teme iz estetike – lepo, umetnost, sublimno; različne teorije

Zgodovina umetnosti (ZU) – 4 semestre
– spoznavanje umetniških del in različnih obdobij, razvijanje sposobnosti osnovnih primerjav med različnimi obdobji in slogi, spoznavanje najpomembnejših umetniških spomenikov od pradavnine do 20. stoletja

Zgodovina umetnosti- moderna umetnost (ZU MU) – 4 semestre
– moderna umetnost, različni umetnostno-zgodovinski tematski sklopi 20. in 21. stoletja

teoretski in ateljejski predmet

Barvne študije (BŠ)- 2 semestra
– teoretično in praktično poglabljanje znanja na področju barv

izbirna vsebina

Izbirno: Film (2 semestra)
Film je posebna izbirna vsebina predmeta Umetniško-likovni projekt. Študenti se seznanjajo z vsemi fazami izdelave filma; samostojno snemajo enominutne filme in skupaj posnamejo dokumentarni in kratek igrani film.

PREDMETI MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA

ateljejski in teoretski predmeti

Slikarstvo (z likovno analizo)
(2 semestra)
– drzno, subtilno in inovativno likovno ustvarjanje z nenehnim usmerjanjem v prihodnost; razvijanje sposobnosti samostojnega učenja in sposobnosti povezovanj znanj in izkušenj s področja likovne ustvarjalnosti; umeščanja spoznanj, pridobljenih s pomočjo novih modernih tehnologij, v lastno ustvarjalno delo; pregled in nadzor nad ustvarjalnim procesom; sposobnost kritičnega dialoga z obiskovalci in stroko ob predstavitvi lastnih del; sposobnost strokovne predstavitev lastnih umetniških del s pomočjo formalne likovne analize; načrtovanje, izvedba in analiza lastne ustvarjalnosti na javnih predstavitvah

Umetniško- likovni projekt ULP (2 semestra)
– izvedba projekta, ki ga je študent prijavil ob vpisu- sposobnost dolgoročnega planiranja in izvajanja najzahtevnejših likovnih nalog sposobnost povezovanja znanja in izkušenj s področja likovne ustvarjalnosti in likovno-teoretskih ved na širšem področju vizualnih umetnosti; likovna analiza del drugih in spoznavanje različnih praks sodobnih umetnikov; sposobnost strokovne predstavitev umetniško-likovnega projekta s pomočjo spoznavanje umetnostnega sistema (prizorišče, informacije, financiranje, ciljne javnosti), priprava predstavitvenega paketa, uporaba novih medijev pri komuniciranju, predstavitev za kiber občinstvo

Historična analiza vizualnih medijev
(2 semestra)
– prek historične analize vizualnih medijev in skozi oči estetike in teorije medijev spoznavati, členiti in razumeti vizualne prakse od prve polovice 20. stoletja do danes; boljše razumevanje lastne ustvarjalne prakse in posledično odpiranje prostora za novo; zmožnost konceptualnega izražanja likovnih problemov in umeščanje lastnega dela v tok historične analize; komunicirati v polju filozofije-estetike in povezovanje sodobnih praks z najsodobnejšimi likovno-filozofskimi teorijami; s pomočjo historične analize vizualnih medijev tudi boljše razumevanje sodobnih likovnih praks, ki so tesno vpete v likovno-umetniške, kulturne in splošne družbene vsebine

POSEBNI ORIGINALNI PREDMETI

PREDMETI

  • Likovna zaznavanja
  • Psihologija ustvarjalnosti
  • Likovne analize
  • Umetniško-likovni projekt
  • Film

Likovna zaznavanja, Psihologija ustvarjalnosti, Likovne analize in Umetniško-likovni projekt so popolnoma originalni predmeti, ki jih je razvila in vpeljala Šola za risanje in slikanje. Tudi pri vseh ostalih predmetih so vsebine dorečene na osnovi naše lastne prakse in upoštevajo načelo sinergije sorodnih vsebin. Iz klasičnih predmetov risanja in slikanja smo ustvarili predmete Kreativno risanje in slikanje, Seminar kreativnega risanja in slikanja ter Umetniško-likovni projekt in jih razvili ter oblikovali tako, da čim bolj upoštevajo  študentovo lastno kreativno iniciativo in ga usmerjajo v njemu lasten in specifičen likovno-umetniški izraz v poljubnem mediju.

IZŠOLALI SMO

Šola za risanje in slikanje je prvi slovenski samostojni visokošolski zavod, ki izobražuje na področju likovne umetnosti. Nastajati je začel leta 1990. Ideja o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda je bila v tistih časih nekaj povsem novega: porodilo jo je dejstvo, da študij slikarstva nujno potrebuje sveže, nove in drugačne pristope ter modernejše študijske vsebine. Z nastankom je šola tudi vnesla novo dinamiko in konkurenčnost v polje dotedanjega monopolističnega visokošolskega izobraževanja na področju slikarstva.

1,043+ diplomantov
47+ magistrantov
Naš kontakt
za vsa vaša vprašanja!
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
error: Alert: Content is protected !!